EPN

MAART4500 Evaluering i kunstterapi Emneplan

Engelsk emnenavn
Evaluation in Art Therapy
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Systematisk evaluering av både prosess og utbytte av kunstterapi er avgjørende for å utvikle kvaliteten og evidensgrunnlaget for kunstterapipraksis. I dette emnet vil studentene eksperimentere og lære å bruke ulike verktøy for å observere og evaluere terapeutiske endring, kunstterapiprosessen og dens resultater. Studentene lærer å vurdere etiske spørsmål, samt å kjenne til prinsippene og lovene som regulerer omgang med ulike klienter i kunstterapipraksis. Studentenes egen kunstterapipraksis, er kjernen i læringen i løpet av dette emnet. Studentene skal øve på evaluering av praksisprosessene og utvikle evnen til faglig selvrefleksjon, samt kvaliteten på egen praksis. Emnet inkluderer veiledning av studentenes praksis i kunstterapi.

Anbefalte forkunnskaper

Emnene MAART4100 Introduksjon til metoder og etikk for kunstterapi, MAART4200 Kartlegging og intervensjonsmetoder i kunstterapi, MAART4300 Kunstterapi i forebygging, behandling og rehabilitering, MAART4400 Emosjoner og relasjoner i kunstterapi.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium estetiske fag deltid - studieretning kunstterapi.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • kan kritisk vurdere og anvende etiske prinsipper for å evaluere praksis
  • kan analysere og evaluere praksiserfaringer for å forbedre kvaliteten og evidensgrunnlaget for kunstterapi

Ferdigheter

Studenten

  • kan anvende ulike metoder og verktøy for å evaluere prosessen og resultatet av kunstterapi
  • kan kritisk reflektere og vurdere kunstterapiprosess og resultat
  • kan tilpasse og utvikle eget praksisarbeid på n konstruktiv og fleksibel måte i henhold til erfaringer og observeringer

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet kombinerer samlinger med digital undervisning. Emnet bruker varierte kunstbaserte og studentaktive læringsmetoder. Undervisnings- og læringsmetoder inkluderer forelesninger, seminarer og ferdighetstrening. Emnet inkluderer også veiledet praksis.

Mellom samlingene vil det være digital praksisveiledning og studentene skal jobbe med arbeidskravet om dokumentasjon og evaluering som senere skal presenteres og diskuteres i gruppe.

Ferdighetstrening gjennomføres i seminarer. I seminarer med profesjonelt fokus, skal studentene gjennomføre simulering av kunstterapeutiske interaksjoner for læring og refleksjon ut fra terapeutens perspektiv. I seminarer med personlig fokus skal studentene utforske og reflektere over egne kreative prosesser ut fra et deltagerperspektiv.

Praksis

Kunstterapipraksis kan gjennomføres både som fysiske møter og gjennom digitale arenaer, avhengig av praksiskontekst og klientgruppe. For mer detaljerte beskrivelser av praksis, se egen plan for praksisopplæring.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne ta eksamen må følgende være godkjent:

  • minimum 80 % tilstedeværelse på samlinger
  • minimum 90% deltakelse i 60 timer praksis
  • individuell egenevaluering av praksisen på et gitt evalueringsskjema

Arbeidskravene kan gjennomføres på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen etter gitter kriterier, i form av en rapport hvor man reflekterer over egen kunstterapeutisk praksisprosess som utarbeides i løpet av emneperioden. Omfang: Inntil 1500 ord, referanseliste kommer i tillegg.

Besvarelsen kan gis på engelsk eller et skandinavisk språk.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, så lenge reglene for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, hvorav minst én ekstern.

Emneoverlapp

BITPRA 6000 overlapper 60 timers kunstterapipraksis som kan inngå i det totale kravet om praksistimer.