EPN

MAART4300 Kunstterapi i forebygging, behandling og rehabilitering Emneplan

Engelsk emnenavn
Art Therapy in Prevention, Treatment and Rehabilitation
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Kunstterapi brukes i ulike fagkontekster med en rekke klientgrupper med ulike diagnoser eller problemer som påvirker den terapeutiske tilnærmingen og målsettingen. Emnet setter søkelys på hvordan studentene kan konstruere en forskningsbasert litteraturoversikt over hvordan kunstterapi brukes i de ulike kontekstene innenfor forebygging, behandling eller rehabilitering for å svare på spesifikke pasienters eller klientgruppers behov. Studentene skal, med utgangspunkt i personlig interesseområde, lære hvordan de gjennomfører en litteraturgjennomgang som kan fungere som bakgrunn for deres masteroppgave. Studentene vil få trening i akademisk skriveprosess og i profesjonelle presentasjonsferdigheter.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i estetiske fag deltid - studieretning kunstterapi.

Læringsutbytte

Etter fullført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om ulike klientgrupper, helseutfordringer og diagnoser som kan behandles med kunstterapi
  • kan beskrive hvordan kunstterapi anvendes for å svare klientbehov og terapeutiske mål innenfor spesifikke områder innenfor forebygging, behandling eller rehabilitering
  • kan reflektere over og kritiske vurdere tidligere forskning innen kunstterapi og hvilken betydning dette har for utøvelse av kunstterapi i en spesifikk kontekst med en distinkt klientgruppe og/eller diagnose

Ferdigheter

Studenten

  • har inngående ferdigheter til å gjennomføre en litteraturgjennomgang, skrive akademisk og oppsummere kunnskap fra tidligere forskning
  • kan bruke relevante digitale verktøy i gjennomføring av litteraturgjennomgang, håndtere data, referanser og skriving
  • kan presentere og formidle forskningsbasert kunnskap fra et spesifikt felt innen kunstterapi og delta i konstruktive faglige diskusjoner

Generell kompetanse

Studenten

  • kan kritisk analysere og vurdere ulike tilnærminger innenfor kunstterapeutisk forskning og anvende forskningsbaserte argumenter i faglige diskusjoner
  • kan gjennomføre og skrive en selvstendig litteraturgjennomgang om kunstterapi

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er en kombinasjon av samlinger, digital undervisning og individuell skriving. Undervisnings- og læringsformer inkluderer forelesninger, veiledning, gruppediskusjoner og presentasjoner. Emnet bruker ulike studentaktive læringsmetoder som støtter lese- og skriveprosessen. Mellom samlingene vil det være digital undervisning der studentene vil presentere og diskutere sin pågående litteraturgjennomgang i grupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

  • minimum 80 % tilstedeværelse på samlinger
  • Gjennomført en presentasjon til medstudenter og lærereArbeidskrav kan gjennomføres på engelsk eller et skandinavisk språk.

Dersom emnet undervises på engelsk, må presentasjonen holdes på engelsk.

Vurdering og eksamen

Individuell prosjekteksamen, i form av en litteraturgjennomgang som utarbeides i løpet av emneperioden. Omfang: Inntil 2500 ord, referanseliste kommer i tillegg.

Ny eksamen: Dersom oppgaven vurderes til F, har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Besvarelsen kan gis på engelsk eller et skandinavisk språk.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, hvorav minst én ekstern.