EPN

MAART4100 Introduksjon til metoder og etikk i kunstterapi Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to the Methods and Ethics of Art Therapy
Studieprogram
Masterstudium i estetiske fag - deltid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Introduksjon til metoder og etikk i kunstterapi gir studentene innføring i de tverrfaglige premissene i kunstterapi som integrerer psykologisk og psykoterapeutisk kunnskap med kreative prosesser. Dette omfatter både det å skape et kunstuttrykk og å reflektere over dette uttrykket innen rammen for en terapeutisk relasjon. Praktiske terapeutiske ferdigheter innebærer bruk av visuelle kunstuttrykk, forståelse av mekanismer for terapeutisk endring og etiske refleksjoner over personlige og intersubjektive aspekter i en terapeutisk relasjon. Studentene skal bli kjent med en kunstbasert tilnærming for å studere endringsmekanismene i kunstterapi.

Metoder i kunstterapi inkluderer bruk av både tradisjonelle materialer innen malekunst og installasjoner og mer samtidsrettede medier og metoder som digital kunst for å nå terapeutiske mål. Studentene får forskningsbasert innføring i utviklingspsykologiske, nevro- og psykofysiologiske aspekter ved kunstterapi.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i estetiske fag deltid - studieretning kunstterapi.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om generelle psykoterapeutiske faktorer og endringsmekanismer i kunstterapi
 • kan beskrive de terapeutiske komponentene i kreative kunstprosesser basert på erfaringslæring og teorien om ETC - Expressive Therapies Continuum

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over kunstterapeutiske prosesser gjennom personlige erfaringer med å lage og dele ulike former for kunstuttrykk24
 • kan benytte ulike tradisjonelle og digitale kunstteknikker og materialer i den kunstterapeutiske prosessen
 • kan dokumentere og vurdere terapeutiske endring i kunstterapiprosessen
 • kan vurdere og kritiske reflektere over de etiske aspektene ved den kunstterapeutiske relasjonen, konteksten og dens rammer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere, verdsette og implementere ulike kunstterapeutiske metoder og delta i reflekterende og etiske faglige diskusjoner
 • kan bruke kunstbasert tilnærming for å utforske kunstterapi-prosessen
 • forstår profesjonsetiske prinsipper og har evne til å reflektere, vurdere og verdsette sin rolle i en kunstterapeutisk relasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet kombinerer samlinger og digital undervisning. Undervisnings- og læringsmetoder inkluderer forelesninger, workshops og ferdighetstrening i form av praktiske kunstterapeutiske oppgaver.Mellom samlinger vil det være digitale forelesninger og studentene skal jobbe med den kunstterapeutiske oppgaven som senere skal presenteres og diskuteres i eksamen.

Ferdighetstrening gjennomføres i workshops. I workshops med profesjonelt fokus, skal studentene gjennomføre simulering av kunstterapeutiske interaksjoner for læring og refleksjon ut fra terapeutens perspektiv. I workshops med personlig fokus skal studentene utforske og reflektere over egne kreative prosesser ut fra et deltagerperspektiv.

Praksis

Studentene skal forberede seg til praksis ved å lage en plan og finne praksisplass for kommende semester.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • minimum 80 % tilstedeværelse på samlinger
 • presentasjon av en gruppeoppgave (2-4 personer) om profesjonell etikk, retningslinjer og regelverk
 • praksisplan (1000 ord +/- 10%) og kontrakt/avtale om praksisplass for kommende semester

Arbeidskravene kan gjennomføres på engelsk eller et skandinavisk språk. Dersom emnet undervises på engelsk, må presentasjonen gjennomføres på engelsk.

Vurdering og eksamen

Muntlig eksamen, individuelt eller i gruppe på 2-4 personer, fysisk fremmøte eller digitalt som består av: Muntlig presentasjon av prosess og resultat av det kunstterapeutiske prosjektet, individuelt 10 minutter eller gruppe inntil 20 min, samt 15 minutter diskusjon.

Besvarelsen kan gis på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ny eller utsatt gruppeeksamen kan arrangeres som individuell muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - Ikke bestått

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor benyttes jevnlig.