EPN-V2

M5GPE2100 Pedagogikk og elevkunnskap 1, emne 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Pedagogy, Subject 2
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne M5GPE1100 Pedagogikk og elevkunnskap 1, emne 1.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har brei kunnskap om varierte arbeids- og vurderingsformer inkludert digitale læringsressurser for elevene
 • har kunnskap om skolens samarbeidspartnere og hvordan disse bidrar til å sikre barn en god oppvekst
 • har kunnskap om ulike lærevansker og tilpasnings- og atferdsutfordringer hos barn på trinn 5-10 og hvordan disse kommer til syne i opplæringen
 • har kunnskap om barn i sorg og krise, overgrep mot barn og vanskelige livssituasjoner som barn kan komme i
 • har kunnskap om sentrale prinsipp som fremmer inkluderende opplæring og tilpasset opplæring
 • har kunnskap om hvordan det praktiske, skapende og estetiske kan påvirke helse, trivsel og læring
 • har kunnskap om forholdet mellom identitet, livssyn og verdier hos elever
 • har kunnskap om flerspråklighet og læring
 • har kunnskap om analyse av profesjonsetiske dilemmaer

Ferdigheter

Studenten

 • kan forklare forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • kan samarbeide med kollegaer om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring
 • kan kommunisere og samarbeide med elever og foresatte med ulike livssyn, ulike sosial bakgrunner, og ulike språklige tilhørigheter
 • kan fra tidlig i studiet anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av FoU-prosjekt
 • kan kritisk analysere og anvende skolens verdigrunnlag
 • kan kommunisere og samarbeide med elever og foresatte i en skole preget av mangfold og pluralisme
 • kan håndtere profesjonsetiske dilemmaer i skolen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i teknologirike klasserom for elevene med utgangspunkt i eksisterende rammefaktorer og gjeldende læreplanverk
 • kan på et reflektert og faglig grunnlag være i dialog med eleven og deres foresatte om elevenes læring og utvikling
 • har kunnskap om barn og unges identitetsutvikling og livsverden og anvender dette i sin pedagogiske refleksjon og praksis.

Arbeids- og undervisningsformer

Se fagplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Følgende arbeidskrav må være godkjent før muntlig eksamen kan avlegges:

Arbeidskrav 1

Studentene skal gjennomføre intervju med en medstudent knyttet til tema 1. Ca. 10 minutter. Intervjuet skal transkriberes og være utgangspunkt for et fagnotat, omfang 1000 ord +/- 10 %, gjennomføres individuelt. Arbeidskravet skal gi studentene mulighet til å øve seg på intervju som forskningsmetode og til å utvikle en kort akademisk tekst.

Arbeidskrav 2

Studentene skal gjennomføre et muntlig foredrag i klassen over en selvvalgt problemstilling under tema 3 (ca. 10 minutter). Gjennomføres i par. Formålet med arbeidskravet er få øvelse i muntlig formidling overfor en større gruppe.

Arbeidskrav 3

Studentene skal skrive et fagnotat om barn og unges oppvekst, sosialisering og identitetsutvikling i en mangfoldig og pluralistisk skole, omfang 1000 ord +/- 10 %, gjennomføres individuelt. Formålet med arbeidskravet er at studentene skal uttrykke en selvstendig refleksjon knyttet til tematikken

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til to nye innleveringer/ utførelser. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. For nærmere omtale av arbeidskrav se fagplanen.

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Læring i pedagogikk og elevkunnskap forutsetter samhandling med medstudenter og faglærere om sentrale utfordringer i faget knyttet til temaene i emnet. Faget skal være profesjonsrettet og bidra til sammenheng i studiet og til kritisk tenkning, selvstendighet og refleksjon hos studenten. Faget skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse hos studenten, noe som ikke kan tilegnes kun ved lesing, men som må utvikles i dialog og ved tilstedeværelse i undervisning. Gjennom studentaktive arbeidsformer som undervisningsøvinger, dramatisering og rollespill skal studentene gis muligheter til å utvikle ferdigheter som er relevante for profesjonelt lærerarbeid. Det er derfor krav om minimum 80 % deltakelse i undervisningen. Studenter som ikke oppfyller kravet om deltakelse, må levere kompensatoriske oppgaver om sentrale tema i emnet. Sykdom fritar ikke for kravet om deltakelse.

I tillegg til deltakelse i minst 80 % av undervisningen er det krav om deltagelse i følgende faglige aktiviteter:

 • kurs i forskningsmetode (intervju og aksjonsforskning-læring)
 • kurs i akademisk skriving 2 (intervju)
 • flerfaglig tema om barn, ungdom og helse
 • førstehjelpskurs

Manglende deltagelse i faglige aktiviteter nevnt over medfører at studenten ikke får avlegge eksamen i det emnet kravet om deltagelse er knyttet til. Sykdom fritar ikke for kravet om deltagelse. Studenter som ikke oppfyller kravet om deltakelse må snarest mulig ta kontakt med faglærer for avtale om alternativ gjennomføring.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen. Ca. 30 minutter.

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Sensorordning

Eksamen bedømmes av to interne sensorer. Emnet er underlagt tilsynssensur, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer.