EPN

M5GEN3100 Engelsk, emne 4 Emneplan

Engelsk emnenavn
English, Subject 4
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 / Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne M5GEN1100 Engelsk, emne 1.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har omfattende kunnskap om hvordan barn og unge lærer språk

 • har kunnskap om sentrale dokumenter og ressurser for engelskfaget

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og funksjonelt i ulike sjangre

 • kan planlegge, lede og kritisk vurdere varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene

 • kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen, blant annet i tverrfaglige prosjekt

 • kan finne fram til, forstå, vise til og reflektere over relevant engelskfaglig forskningslitteratur og skrive akademiske fagtekster

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk over egen læring og undervisningspraksis i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst

 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å kartlegge og tilrettelegge for elevers læring og utvikling

 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og didaktisk kompetanse og bidra til faglig utvikling og nytenkning

Innhold

Læreren med forskerblikk

 • Anvendt språklæringsteori

 • Skriving og lesing som prosess.

 • Lesing og skriving av akademiske fagtekster.

 • Arbeid med utvikling og vurdering av alle grunnleggende ferdigheter i faget.

 • Læreplan, læremidler og styringsdokumenter som ramme for utviklingsarbeid med problemstillinger i faget.

 • Tverrfaglige prosjekter i undervisningen.

 

Sentralt i emnet er arbeidet med semesteroppgaven. Oppgaven skal ha en klart formulert problemstilling som det må være mulig å undersøke og utdype. Oppgaven skal gi studentene muligheter til å dokumentere faglig kunnskap og innsikt gjennom belysning og drøfting av et faglig problemstilling som er relevant for lærerarbeid i grunnskolen. Studentene kan velge å skrive en teoretisk oppgave eller en oppgave som også er basert på empiri. Arbeidet med oppgaven skal gi erfaring med å søke og anvende litteratur og bygge på både oppgitt og selvvalgt pensum.

 

En teoretisk oppgave tar utgangspunkt i analyser og drøftinger i aktuelle forskningsarbeider innen et område og oppsummerer og sammenlikner. En empirisk oppgave bygger på ny informasjon som studenten selv samler inn eller bygger videre på analyse av materiale som andre har samlet inn. I oppgaver som bruker materiale studenten selv samler inn, er det et krav at dette innhentes slik at meldeplikten til NSD ikke utløses. Hvis elever under myndighetsalder deltar i undersøkelsen, skal foresatte gi samtykke. Gjennom oppgaven skal studenten dokumentere kjennskap til aktuell forskning på det området som studenten skriver om. Studenten skal bruke teori og annet fagstoff som grunnlag for å undersøke problemstillingen. I metodedelen skal framgangsmåter dokumenteres slik at det er mulig å se hvordan studenten har innhentet og brukt materialet, og hvordan han eller hun har kommet fram til resultatene. Resultatene skal drøftes ut fra alminnelige vitenskapelige krav til pålitelighet og gyldighet.

 

Undervisningen i emne 4 for studentene som tar faget i 3. studieåret skal i tillegg til undervisning i faglige emner gi støtte for FoU-oppgavearbeidet:

 • Utdanningsvitenskap for lærere - Sentrale forskningstradisjoner og metoder

 • Seminar i pedagogikk som tar opp sentrale utfordringer i dagens grunnskole

 • Forskningsetikk og grunnlagsspørsmål

 • Skriving i forskning om skole og undervisning og i læreryrket

Arbeids- og undervisningsformer

Se fagplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For studenter som tar faget i 1. og 2. studieår

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges:

 • Deltakelse i lesegruppe med 3-4 studenter. Hver student velger en fagartikkel relatert til eget FoU-arbeid for semesteroppgaven. Alle i lesegruppen leser alle artiklene og drøfter dem sammen i en undervisningstime. Formålet med oppgaven er arbeid med lesing som prosess og utvikling av studentenes FoU-kompetanse gjennom kritisk og analytisk tilnærming til lesing av akademiske fagtekster.

 • Individuelt skriftlig notat med et omfang på 1400 ord +/- 10 %. Skriving av semesteroppgaven i emne 4 ses som en prosess, og notatet brukes som utgangspunkt for eksamensinnleveringen. Formålet med notatet er arbeid med problemstillinger i faget og utvikling av studentenes FoU-kompetanse. Notatet skal ha med omtale av emne, spørsmål en vil undersøke, aktuell forskningslitteratur og annet fagstoff studentene bruker i oppgavearbeidet, og beskrivelse av forskningsmetoden studentene skal bruke.

 • Muntlig tilbakemelding på en medstudents notat i undervisningstimen. Formålet med oppgaven er arbeid med lesing og skriving som prosess og analytisk tilnærming til fagtekster.

 • Deltakelse på en veiledning i seminar eller individuelt. Veileder setter opp tidspunkter og krav til bidrag.

 • Krav om deltakelse i undervisningen (som beskrevet under «Arbeidskrav» i den innledende delen av fagplanen)

 

For studenter som tar faget i 3. studieår

Følgende arbeidskrav må være gjennomført før FoU-oppgaven kan leveres til sensur:

 • Innlevering av et notat på 400 ord +/- 10 % om opplegg for oppgaven. Notatet skal ha med omtale av emne, spørsmål en vil undersøke, aktuell forskningslitteratur og annet fagstoff studenten forventer å sette seg inn som del av oppgavearbeidet, hva slags materiale studenten planlegger å samle inn og undersøke, forskningsmetode studenten skal bruke, og skisse til oppgavedesign.

 • Notat før siste veiledning med utdrag av oppgavetekst på 1500 ord +/- 10 %.

 • Deltakelse på flerfaglig undervisning om utdanningsvitenskap og metode, knyttet til felles pensum og tema og faglige og fagdidaktiske tema i det faget studenten har valgt å skrive oppgaven innenfor.

 • Deltakelse på kurs i akademisk skriving og IKT.

 • Deltakelse på to veiledninger i seminar eller individuelt. Veileder setter opp tidspunkter og krav til bidrag.

 • Deltakelse på delingskonferanse med framlegg og som tilhører til medstudenter.

 • Deltakelse i undervisningen i engelskfaget (som beskrevet under «Arbeidskrav» i den innledende delen av fagplanen).

 

Tider for program med krav om deltakelse går fram av undervisningsplanen. Frister for levering av arbeidskrav går fram av undervisningsplanen. 

Vurdering og eksamen

For studenter som tar faget i 1. og 2. studieår

Eksamensform

Skriftlig semesteroppgave, individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter. Eksamensspråket er engelsk. Omfang ved individuell innlevering er 5000 ord +/- 10%, dersom to studenter skriver sammen er omfanget 7000 ord +/- 10 %, dersom tre studenter skriver sammen er omfanget 9000 ord +/- 10 %. Innleveringen må oppfylle IKT-krav og bestemte krav til utforming. Slike kriterier publiseres på universitetets læringsplattform i god tid før studenten begynner på sin oppgave. Semesteroppgaven skal leveres elektronisk. Egenerklæring vedrørende fusk og plagiering og egenerklæring knyttet til hvorfor oppgaven ikke utløser NSD-krav, skal ligge som vedlegg ved innlevering.

 

Ny/utsatt eksamen

Ved ikke-bestått karakter vil det være anledning til å omarbeide besvarelsen ved første ny/utsatt eksamen. Etter dette leveres ny oppgave. Dersom besvarelsen får bestått karakter, kan studenten ikke levere forbedret oppgave, men må eventuelt skrive ny besvarelse ved ny eksamen. Dette innebærer at man skifter temaområde, eventuelt materiale for undersøkelse, faglig grunnlag og problemstilling. Innlevering av forbedret versjon av samme besvarelse som ved tidligere eksamen i Emne 4 er ikke tillatt, og slik innlevering vil ikke bli vurdert.

 

For studenter som tar faget i 3. studieår

Eksamensform

Individuell FoU-oppgave med omfang på 7000 ord +/- 10% leveres elektronisk innen oppgitt frist. Eksamensspråket er engelsk. Oppgaven må oppfylle IKT-krav og bestemte krav til utforming. Slike kriterier publiseres på høgskolens læringsplattform i god tid før studenten begynner på sin oppgave. Egenerklæring vedrørende fusk og plagiering og egenerklæring knyttet til hvorfor oppgaven ikke utløser NSD-krav, skal ligge som vedlegg i FoU-oppgaven ved innlevering.

 

Ny/utsatt eksamen Ved ikke-bestått karakter vil det være anledning til å omarbeide oppgaven ved første ny/utsatt eksamen. Etter dette leveres ny oppgave. Dersom FoU-oppgaven får bestått karakter, kan studenten ikke levere forbedret oppgave, men må eventuelt skrive ny FoU-oppgave ved ny eksamen. Dette innebærer at man skifter temaområde, eventuelt materiale for undersøkelse, faglig grunnlag og problemstilling. Innlevering av forbedret versjon av samme oppgave som ved tidligere eksamen i Emne 4 er ikke tillatt, og slik innlevering vil ikke bli vurdert.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. Normalt er veileder intern sensor.