EPN-V2

M5GEN1300 Engelsk, emne 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
English, Subject 3
Studieprogram
Engelsk for trinn 5-10 i grunnskolen
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne M5GEN1100 Engelsk, emne 1.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har omfattende kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet
 • har kunnskap om engelsk som verdensspråk og hva dette innebærer for utviklingen av språklig, kommunikativ og interkulturell kompetanse
 • har detaljert kunnskap om tilegnelse av ordtilfang og om strukturer i engelsk fra lyd- til tekstnivå
 • kjenner til et rikt utvalg litteratur, film og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisningen

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og funksjonelt i ulike sjangre
 • kan kartlegge og vurdere grunnleggende språkferdigheter, sette i verk tiltak for tilpasset opplæring og oppdage lese- og skrivevansker
 • kan bruke underveis- og sluttvurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
 • kan diskutere muntlig og skriftlig et rikt utvalg skjønn- og faglitteratur

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk over egen læring og undervisningspraksis i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å kartlegge og tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og didaktisk kompetanse og bidra til faglig utvikling og nytenkning

Arbeids- og undervisningsformer

Se fagplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emnet kan avlegges:

 • Oppgave i grupper på tre studenter, i form av digitalt sammensatt tekst (video på 3-5 minutter, spill, quiz, e.l.) og tekst på 500 ord +/- 10%. Formålet med oppgaven er arbeid med formidling av fagstoff og undervisning av strukturer i engelsk fra lyd- til tekstnivå.
 • Tre timers individuell skriftlig oppgave under tilsyn i engelsk struktur fra lyd- til tekstnivå. Skriveoppgaven gjennomføres i en undervisningstime på campus.
 • Skriftlig oppgave i praksisgrupper med omfang på 1000 ord +/- 10 %. Oppgaven knytter undervisningen i faget sammen med erfaringer i praksis gjennom elevtekstanalyse. Formålet med oppgaven er arbeid med grunnleggende ferdigheter og vurdering.
 • Krav om deltakelse i undervisningen (som beskrevet under «Arbeidskrav» i den innledende delen av fagplanen).

Vurdering og eksamen

Eksamensform

Muntlig eksamen i par (ev. individuelt hvis nødvendig ut fra studenttall) med varighet 15 minutter til presentasjon av en gitt oppgave og 10 minutter per par til spørsmål fra sensorene. Det gis individuell karakter. Eksamensspråket er engelsk.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Av praktiske hensyn vil eksamen i par kunne gjennomføres som individuell eksamen ved ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Hver student kan ha med seg A4-ark med notater.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.