EPN

M1KP5900 Masteroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Master Thesis
Studieprogram
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
45 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen er godkjent av utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 21. juni 2021. 

 

Studentene skal gjennomføre og rapportere et avgrenset og selvstendig forskningsprosjekt. Forskningsarbeidet skal være profesjonsrettet og praksisorientert. Gjennom arbeidet med prosjektet videreutvikles studentens kompetanse til å identifisere, undersøke og drøfte faglige problemstillinger på et avansert nivå.

Forkunnskapskrav

Se programplanen for informasjon om eventuelle forkunnskapskrav og progresjonskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

  • har avansert kunnskap om et avgrenset området innenfor kroppsøving og idrettsfag
  • har avansert kunnskap om forskningsmetode og -etikk

 

Ferdigheter

Studenten

  • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt
  • kan skrive en lengre vitenskapelig fagtekst

 

Generell kompetanse

Studenten

  • kan reflektere over masterprosjektets relevans for fremtidig utøvelse av lærerrollen

Innhold

Studentene skal alene eller i gruppe på inntil tre studenter planlegge, gjennomføre og rapportere et avgrenset forskningsarbeid. Hver student / studentgruppe får tildelt en veileder som vil følge opp arbeidet med masteroppgaven.

Arbeids- og undervisningsformer

Se programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for å få levere inn masteroppgaven. Arbeidskravene skal utføres individuelt eller i grupper på inntil tre avhengig av om studentene har valgt å skrive masteroppgaven alene eller i gruppe.

  • Levere veiledningsgrunnlag og delta i en veiledning til forberedelse av datainnsamling.  
  • Levere veiledningsgrunnlag og delta i en veiledning til forberedelse av dataanalyse.

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse i undervisningen. 

Vurdering og eksamen

Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter. Ved individuell innlevering skal omfanget av oppgaven normalt skal være mellom 25000 og 32000 ord. Dersom to studenter skriver sammen, skal omfanget normalt være mellom 30000 og 37500 ord, og når tre studenter skriver sammen, skal omfanget normalt være mellom 35000 og 42500 ord.

 

Ny/utsatt eksamen

Det er ikke adgang til å få vurdert en ny masteroppgave i samme studieprogram når studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat. Dersom masteroppgaven vurderes til ikke bestått, kan studenten(e) levere revidert oppgave én gang, jf. § 5-6 i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. I særskilte tilfeller kan det etter søknad til studieadministrasjonen vurderes om oppgaver skrevet i gruppe skal kunne leveres individuelt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.