EPN

M1KP5100 Prosjektarbeid i kroppsøving og idrettsfag Emneplan

Engelsk emnenavn
Project Work in Physical Education and Sports
Studieprogram
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen er godkjent av utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 21. juni 2021. 

 

Prosjektarbeid i kroppsøving og idrettsfag skal gi studentene inngående kunnskap om hvordan forskning på kroppsøving og idrettsfag kan gjennomføres. Emnet skal gi studentene kunnskaper om og ferdigheter i å utvikle og designe avgrensede profesjonsrelevante forskningsprosjekter. Dette innebærer kunnskaper og ferdigheter knyttet til lokalisering av relevante tema å studere, vurdering av teoretisk perspektiv, valg av forskningsmetode og forskningsetiske vurderinger. Emnet skal også gi studentene kompetanse til å drive egne prosjekter på en strukturert og analytisk måte i egen skolehverdag etter endt utdanning.

Forkunnskapskrav

Se programplanen for informasjon om eventuelle forkunnskapskrav og progresjonskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om relevante tema for forskning på kroppsøving og idrettsfag
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige tenkemåter, forskningsdesign og etisk regelverk relevant for forskning på kroppsøving og idrettsfag
 • har inngående kunnskap om utvalgte teoretiske perspektiv som er relevante for forskning på tema innen kroppsøving og idrettsfag
 • har inngående kunnskap om hvordan søke opp, trekke ut essensen av og vurdere forskningslitteratur knyttet til kroppsøving og idrettsfag

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap analysere faglige problemstillinger om kroppsøvingsfagets egenart, verdigrunnlag og historie og bruke oppnådd innsikt i undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap i kroppsøving og idrettsfag til å lokalisere problemområder for utforskning
 • kan velge ut, avgrense relevante tema og formulere problemstillinger som er aktuelle for forskning innen kroppsøving og idrettsfag
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen for å designe et avgrenset forskningsprosjekt

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger innen forskning på kroppsøving og idrettsfag
 • kan, med bakgrunn i forskningsbasert kunnskap, analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger relevante for undervisning i kroppsøving og idrettsfag
 • kan bidra til forsknings- og utviklingsarbeid som fremmer faglig og didaktisk nytenkning om kroppsøving og idrettsfag i skolen

Innhold

Emnet skal gi studentene mulighet til å opparbeide inngående kunnskaper om hvordan forskning på kroppsøving og idrettsfag kan gjennomføres. I emnet gis studentene mulighet til å oppøve ferdigheter i å lokalisere relevante tema for utforsking og designe et avgrenset forskningsprosjekt knyttet til fagområdet, samt å øve på utvalgte forskningsmetoder. Dette innebærer også kunnskaper om hvordan kunnskapsoversikter utarbeides og ferdigheter i å utarbeide en kunnskapsoversikt knyttet til et avgrenset tema.

Arbeids- og undervisningsformer

Se programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Det er krav om 80 % oppmøte i den praktisk-metodiske aktivitetslæren og i all studentaktiv undervisning.
 • Studentene skal individuelt eller i grupper på inntil 3 levere en prosjektskisse på masteroppgaven. Dersom skissen blir skrevet individuelt, er omfanget 1800 ord +/- 10 %. Omfanget øker med 200 ord pr. student i gruppen. 
 • I tilknytning til praksis skal studenten individuelt utarbeide et refleksjonsnotat som omhandler kroppsøvingsfagets egenart, verdigrunnlag eller historie. Omfang: 1000 ord +/- 10 %.

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse i undervisningen. 

Vurdering og eksamen

Studentene skal individuelt eller i grupper på inntil 3 levere en skriftlig semesteroppgave på 4500 ord +/- 10 % i form av en systematisk oversiktsstudie om et tema relatert til eget masterprosjekt. Omfanget på oppgaven skal øke med 500 ord pr. student.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Ved ikke bestått karakter vil det være mulighet til å omarbeide semesteroppgaven ved første ny/utsatt eksamen. Etter dette må det leveres en ny semesteroppgave. Ny/utsatt eksamen kan gjennomføres individuelt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

To interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til studiet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.