EPN

M1KP4400 Profesjonsutvikling og tverrfaglig undervisning Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional Development and Cross-disciplinary Teaching
Studieprogram
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen er godkjent av utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 21. juni 2021. 

 

Lærernes kjerneoppgave er å fremme elevenes læring, utvikling og danning. Dette krever også at læreren utvikler seg selv, både profesjonelt og personlig. I undervisningen skal det utforskes hva hver enkelt student kan gjøre for å utvikle seg profesjonelt og personlig til å bli en bedre lærer. Det vil bli lagt særlig vekt på profesjonsfaglige og profesjonsetiske spørsmål, samt tverrfaglig undervisning.

Forkunnskapskrav

Se programplanen for informasjon om eventuelle forkunnskapskrav og progresjonskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om lærerrollen i et profesjonsfaglig perspektiv
 • har inngående kunnskap om profesjonsetikk
 • har inngående kunnskap om visuelle metoder og hvordan disse kan brukes som didaktiske verktøy i undervisning, forsking og i egen profesjonsutvikling.
 • har inngående kunnskap om pedagogiske og didaktiske perspektiver på kroppsøvingsfagets muligheter i tverrfaglig undervisning

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke metoder som fremmer profesjonell utvikling
 • kan bruke undervisningsmetoder som legger til rette for elevmedvirkning
 • kan bruke visuelle metoder i undervisning av tverrfaglige emne, i forskning og i egen profesjonsutvikling.
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere tverrfaglige undervisningsopplegg med utgangspunkt i kroppsøving og et annet undervisningsfag

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøving- og idrettsfagslærer
 • kan analysere og kommunisere om profesjonsfaglige dilemmaer og utfordringer med kollegaer og andre samarbeidspartnere

Innhold

Emnet tar opp ulike tema som er relevant for utøvelsen av lærerrollen og læreres evne til profesjonsutvikling, både alene og sammen med andre. Det blir lagt særlig vekt på profesjonsetikk. Videre tar emnet opp spørsmål til knyttet til tverrfaglig undervisning, eksemplifisert gjennom ulike pedagogiske tilnærminger til tverrfaglighet der kroppsøving inngår.

Arbeids- og undervisningsformer

Se programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Det er krav om 80 % oppmøte i den praktisk-metodiske aktivitetslæren og i all studentaktiv undervisning.
 • Deltakelse på seminar, individuelt presentere en multimodal poster om tverrfaglig undervisning, og gi skriftlig tilbakemelding på en annen students poster-presentasjon. Omfang: ca. 450 ord.

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse i undervisningen.

Vurdering og eksamen

Individuell mappeeksamen som består av tre produkter:

Produkt 1: Individuelt profesjonsetisk refleksjonsnotat basert på case fra praksis. Omfang: 3000 ord +/- 10 %.

Produkt 2: Bearbeidet individuell, multimodal poster om tverrfaglig undervisning.

Produkt 3: Et vurderingsnotat der hver student skal gi en begrunnet vurdering av en annen gruppes poster. Omfang: 1500 ord +/- 10 %.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen. Mappen kan omarbeides en gang dersom det blir vurdert til ikke bestått. Etter dette må det leveres ny mappe.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til studiet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.