EPN

M1KP4300 Kropp og læring Emneplan

Engelsk emnenavn
Body and Learning
Studieprogram
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen er godkjent av utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 21. juni 2021. 

 

Kropp og læring er et emne som setter søkelys på samfunnsvitenskapelige og filosofiske teorier om kropp, bevegelse, læring og danning. Det blir lagt vekt på å relatere de teoretiske perspektivene til læring i kroppsøving. Emnet tar også opp kropp og læring i et mangfoldsperspektiv.

Forkunnskapskrav

Se programplanen for informasjon om eventuelle forkunnskapskrav og progresjonskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

  • har inngående kunnskap om teoretiske perspektiv om kropp, bevegelse, fysisk aktivitet og læring som er sentrale for kroppsøving og idrettsfag
  • har inngående kunnskap om elevmangfold i skolen for hvordan opplæringen kan tilrettelegges alle elevers forutsetninger og behov

 

Ferdigheter

Studenten

  • kan, basert på teoretisk kunnskap, analysere kroppsøvingsfaglige spørsmål og bruke slik innsikt i undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid
  • kan kritisk anvende teoretisk profesjonsretta kunnskap i kroppsøving til utforsking av nye faglige problemstillinger
  • kan analysere og drøfte forholdet mellom mangfold, identitet, bevegelse, fysisk aktivitet og læring

 

Generell kompetanse

Studenten

  • kan på avansert teoribasert nivå kommunisere om faglige spørsmål knyttet til profesjonsutøvelsen
  • kan reflektere kritisk over hvilken rolle bevegelse, fysisk aktivitet og kropp har i et samfunn preget av mangfold

Innhold

Læring i kroppsøving er preget av kroppslig erfaring. Det legges derfor vekt på teoretiske perspektiv som drøfter forholdet mellom kropp og læring. Fenomenologiske -, sosiokulturelle - og sosialkonstruktivistiske perspektiv kan være sentrale teoretiske perspektiv som tas opp i undervisningen. Emnet belyser også kroppens sentrale betydning i identitetsarbeid, og det fokuseres på betydningen av mangfold for kroppsøvingsfaget.

Arbeids- og undervisningsformer

Se programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

  • Det er krav om 80 % oppmøte i den praktisk-metodiske aktivitetslæren og i all studentaktiv undervisning.
  • Studentene skal i grupper på 2-3 lage en muntlig presentasjon som bygger på en artikkel eller et kapittel i pensum og legge denne fram for medstudentene. Omfang ca. 20 minutter.

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse i undervisningen.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen på ca. 20 minutter.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt ved eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.