EPN

M1KP4200 Forskning og utvikling i kroppsøvingsfaget Emneplan

Engelsk emnenavn
Research and Development of Physical Education
Studieprogram
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen er godkjent av utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 21. juni 2021. 

 

Emnet Forskning og utvikling i kroppsøvingsfaget skal gi studentene inngående kunnskap om forskning på kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk. Emnet skal gi studentene ferdigheter i å analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning, samt å kunne anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen. Emnet setter søkelys på undervisning og læring i kroppsøving, og på kritisk analyse av digitale uttrykk og ressurser i faget. Aktuelle problemstillinger i faget blir drøftet.

Forkunnskapskrav

Se programplanen for informasjon om eventuelle forkunnskapskrav og progresjonskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om forskning på sentrale emner innen undervisning i kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk
 • har forskningsbasert kunnskap om utvalgte didaktiske tilnærminger for undervisning i kroppsøving
 • har inngående kunnskap basert på forskning om ulike former for vurdering i kroppsøving
 • har inngående kunnskap om lesson study som metode for profesjonsfaglig utvikling

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan, basert på vitenskapelig tenkemåte, analysere og vurdere undervisnings- og vurderingsformer i kroppsøving
 • kan på avansert nivå søke opp relevant forskningslitteratur knyttet til kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk og trekke ut, vurdere og formidle innholdet skriftlig og muntlig
 • kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler kroppsøvingsfagets didaktikk
 • kan observere medstudenters og/eller praksislærers arbeid i praksis med mål om felles kompetanseutvikling

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til undervisning i kroppsøving
 • kan på avansert nivå formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelse knyttet til kroppsøvingsfaget
 • har profesjonsfaglig digital kompetanse

Innhold

Emnet setter søkelys på undervisning i kroppsøving, og på hvordan utvalgte didaktiske tilnærminger og ulike former for vurdering i faget kan fremme elevenes læring. På bakgrunn av empirisk og teoretisk forskning om kroppsøving vil studentene kritisk analysere ulike perspektiv på didaktiske spørsmål i faget. Emnet vil også knytte studentenes erfaringer fra praksis til aktuell forskningslitteratur.

Arbeids- og undervisningsformer

Se programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Det er krav om 80 % oppmøte i den praktisk-metodiske aktivitetslæren og i all studentaktiv undervisning.
 • Studentene skal gjennom gruppearbeid (2-4 studenter) lage en poster som de presenterer i ca. 10 minutter for medstudenter på et seminar. Temaet for posteren skal være knyttet både til studentenes praksiserfaringer og forskningslitteratur fra emnet.
 • I tilknytning til praksis skal studenten utarbeide et refleksjonsnotat fra praksis knyttet til lesson study metodologien. Omfang: 1000 ord +/- 10 %.

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse i undervisningen.

Vurdering og eksamen

En individuell, skriftlig semesteroppgave på 4500 ord +/- 10 % om selvvalgt tema. Tema og problemstilling skal godkjennes av emneansvarlig.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Ved ikke bestått karakter kan semesteroppgaven omarbeides en gang. Etter dette må det leveres ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.