EPN

M1KP3100 Fordypning i undervisning på barnetrinnet Emneplan

Engelsk emnenavn
Specialization in Teaching at Elementary School
Studieprogram
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen er godkjent av utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 21. juni 2021. 

 

Dette er en fordypning som gir kompetanse i å undervise og lede arbeid i kroppsøving på barnetrinnet. Videre vil emnet tematisere profesjonsfaglige kompetanser som klasseledelse, tilpasset / universell undervisning, planlegging og gjennomføring av undervisning på barnetrinnet.

Forkunnskapskrav

Se programplanen for informasjon om eventuelle forkunnskapskrav og progresjonskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • kan analysere faglige problemstillinger og begrunne egne valg i undervisning på barnetrinnet
 • har inngående kunnskap om barnetrinnet om kroppsøvingsfagets egenart og fagets rolle og muligheter i tverrfaglig undervisning og tverrfaglig samarbeid
 • har spesialisert kunnskap om lek, idrettsaktiviteter, dans, friluftsliv og andre bevegelsesaktiviteter i småskoletrinnet
 • kan analysere og vurdere barns ulike bevegelsesmønstre og kan anvende denne kunnskapen i undervisning med spesiell vekt på barnetrinnet

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og vurdere de yngste elevenes ulike forutsetninger for og deltakelse i fysisk aktivitet, og bruke dette som grunnlag for tilpasset / universell undervisning
 • kan analysere og tilrettelegge, analysere og veilede læringsarbeid gjennom varierte arbeidsmåter for elevene på barnetrinnet
 • kan arbeide tverrfaglig med utgangspunkt i bevegelse
 • kan videreutvikle arbeidsmåter, eget bevegelsesrepertoar og kroppslige erfaring for å lede differensiert læringsaktivitet på barnetrinnet

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere og samarbeide med elever, foresatte og kolleger om kroppsøving, fysisk aktivitet og helse
 • kan på et avansert nivå kommunisere faglige problemstillinger innenfor kroppsøving, fysisk aktivitet og helse på barnetrinnet med aktører i og utenfor skoleverket
 • kan bidra til nytenkning og utvikling i kroppsøving og fysisk aktivitet og helse med utgangspunkt i barns bevegelseskulturer

Innhold

Emnet gir studentene dypere innsikt i kroppsøving på barnetrinnet, der bruk av ulike bevegelsesmiljø, tilrettelegging for lek og begynneropplæring, kunnskap om barns utvikling og læring og barns bevegelseskultur er sentralt. Studentene får mer erfaring med allsidige bevegelsesaktiviteter og varierte arbeidsmåter for å bidra til å fremme kroppslig utvikling, læring, mestring, kreativitet og bevegelsesglede for alle elevene i barneskolen. Gjennom emnet vil studentene planlegge undervisning og undervisningsrelaterte opplegg og arbeide med oppgaver knyttet til kroppsøvingslæreren som kompetanse og ressurs i skolemiljøet.

Arbeids- og undervisningsformer

Se programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Det er krav om 80 % oppmøte i den praktisk-metodiske aktivitetslæren og i all studentaktiv undervisning.
 • Gjennomført prosjekt uteskole/nærmiljøfriluftsliv i grupper på 2-4, med plan og refleksjonsdokument. Omfang: 2000 ord +/- 10 %.
 • Oppgave knyttet til temaet praktisk-metodisk aktivitetslære i grupper på 2-4. Skriftlig og digital fremstilling. Omfang: 1600 ord +/- 10% og et digitalt produkt som f.eks. video 5-10 minutter.
 • I tilknytning til praksis skal studenten individuelt utarbeide en ca. 10 minutters muntlig presentasjon til refleksjonsseminar som knytter praksiserfaringen til relevante tema i emnet.

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse i undervisningen.

Vurdering og eksamen

Individuell praktisk-muntlig eksamen. Studenten trekker oppgave og planlegger et undervisningsopplegg og leverer en øktplan. 24 timers forberedelsestid. Eksamen inneholder en praktisk-metodisk undervisningsde​l med et omfang på 15-20 minutter. Denne følges opp av en muntlig samtale om undervisningsopplegget og øvrige temaer i emnet. Omfang: 10-15 minutter.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt i forberedelsestiden. På gjennomføring av eksamen er øktplan-dokumentet tillatt hjelpemiddel.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.