EPN

M1KP2300 FoU-oppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Research and Development Thesis
Studieprogram
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen er godkjent av utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 21. juni 2021. 

 

Studenten skal gjennomføre et selvstendig, profesjonsrettet FoU-prosjekt. Ved å utforske en avgrenset problemstilling skal studenten tilegne seg kunnskap om et utvalgt tema. Samtidig skal studenten tilegne seg kompetanse til å ha en utviklingsorientert innstilling til arbeidet som lærer.

Forkunnskapskrav

Se programplanen for informasjon om eventuelle forkunnskapskrav og progresjonskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver og forskningsmetoder som er relevante for forskning i skolen
 • har inngående kunnskap om en avgrenset tematikk innenfor kroppsøving og idrettsfag

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan søke etter og finne fram til skolefaglig forskning
 • kan anvende grunnleggende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i planlegging og gjennomføringen av egen FoU-oppgave
 • kan planlegge og gjennomføre en teoretisk, didaktisk eller empirisk analyse
 • kan skrive en lengre akademisk tekst

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere relevant forskning
 • kan reflektere over etiske sider ved forskningsprosessen
 • kan reflektere over FoU-prosjektets relevans for sin egen profesjonelle utvikling i lærerutdanningen
 • kan legge fram eget arbeid i faglig sammenheng og gi respons på medstudenters framlegg

Innhold

Emnet tar opp grunnleggende vitenskapsteoretiske perspektiver og forskningsmetoder som er relevante for å gjennomføre et FoU-prosjekt. I tillegg skal studentene planlegge, gjennomføre og rapportere et avgrenset prosjekt, under veiledning.

Arbeids- og undervisningsformer

Se programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav være godkjent før FoU-oppgaven kan leveres inn:

 • Det er krav om 80 % oppmøte i all studentaktiv undervisning.
 • Innlevering av et prosjektnotat til FoU-oppgaven. Omfang: 400 ord +/- 10 %. Notatet skal ha med omtale av tema, spørsmål en vil undersøke, aktuell forskningslitteratur og annet fagstoff studenten forventer å sette seg inn som del av oppgavearbeidet, hva slags materiale studenten planlegger å samle inn og undersøke, forskningsmetode studenten skal bruke, og skisse til oppgavedesign henholdsvis teoretisk, didaktisk eller empirisk.
 • Levere veiledningsgrunnlag og delta i en veiledning
 • Framlegg av FoU-prosjektet på delingskonferanse, med et omfang på ca. 10 minutter, samt bidra med muntlig respons på innholdet i 1-2 medstudenters framlegg.

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse i undervisningen.

Vurdering og eksamen

Individuell FoU-oppgave med omfang som normalt skal være mellom 6000 og 8000 ord. Oppgaven må oppfylle IKT-krav og bestemte krav til utforming. Slike kriterier publiseres på universitetets læringsplattform i god tid før studenten begynner på sin oppgave. Egenerklæring vedrørende fusk og plagiering, og egenerklæring knyttet til hvorfor oppgaven ikke utløser NSD-krav, skal ligge som vedlegg i FoU-oppgaven ved innlevering.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen. Ved ikke bestått karakter vil det være mulighet til å omarbeide oppgaven ved første ny/utsatt eksamen. Etter dette må det leveres ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.