EPN

M1KP2200 Mangfold og inkludering i kroppsøving Emneplan

Engelsk emnenavn
Diversity and Inclusion in Physical Education
Studieprogram
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen er godkjent av utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 21. juni 2021. 

 

Emnet Mangfold og inkludering i kroppsøving skal danne grunnlag for studentenes kunnskap om mangfold og inkludering i kroppsøvingsfaget. Sentralt i emnet er problemstillinger knyttet til mangfold i elevgruppen slik som kjønn/seksualitet, etnisitet, religion, sosial klasse, funksjonsnedsettelse og hvordan mangfold utfordrer vår identitet og henger sammen med dannelse, som er et sentralt begrep i kroppsøving. Emnet gir også en innføring i ulike perspektiver på konflikthåndtering. Emnet omfatter dans og alternative bevegelsesformer med opprinnelse i ulike kulturelle kontekster. Fokuset på aktivitetenes kreative utfoldelse og potensiale for å skape fellesskap på tvers av sosiale forskjeller er gjennomgående.

Forkunnskapskrav

Se programplanen for informasjon om eventuelle forkunnskapskrav og progresjonskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om verdier, interesser og normer i ulike barne- og ungdomskulturer og fellesskapets betydning for et inkluderende læringsmiljø
 • kan gjøre rede for lover og styringsdokument som regulerer tilpasset / universell opplæring og inkludering i skolen, herunder forståelse av samenes status som urfolk og deres rett til opplæring i tråd med opplæringsloven og gjeldende læreplanverk
 • kan analysere faglige problemstillinger og planlegge undervisning med utgangspunkt i en mangfoldig elevgruppe
 • har kunnskap om hvordan kjønn, seksualitet, etnisitet, religion og funksjonsnedsetting kan påvirke elevers erfaring med kroppsøvingsfaget
 • har kunnskap om sammenheng mellom inkludering og dannelse
 • har kunnskap om dans og alternative bevegelsesaktiviteter med utgangspunkt i ungdomskulturer og andre kulturer

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge inkluderende kroppsøvingsundervisning med utgangspunkt i en mangfoldig elevgruppe
 • kan analysere og vurdere elevers ulike forutsetninger i kroppsøving og idrettsfag, og bruke dette som grunnlag for tilpasset / universell opplæring
 • kan planlegge for kreativ utforsking i dans og alternative bevegelsesformer som har utgangspunkt i ungdomskulturer og andre kulturer
 • kan igangsette dannelsesprosesser i kroppsøvingsundervisning med utgangspunkt i elevmangfold
 • kan grunnleggende ferdigheter i konflikthåndtering i skolen
 • kan gjennomføre og lede arbeid med estetiske læringsprosesser knyttet til kroppsøving og idrettsfag i skole- og fagutvikling

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan presentere forskningsbasert kunnskap og bruke slik kunnskap til å reflektere over inkludering og mangfold i kroppsøving.
 • kan søke og identifisere relevant forskningslitteratur

Innhold

Emnet inneholder profesjonsfaglig kompetanse om inkludering, tilpasset / universell opplæring og mangfold i skolen. Emnet setter også søkelys på ulike perspektiver for konflikthåndtering. Aktuelle forskningsbaserte problemstillinger knyttet til kroppsøvingsfaget blir drøftet. I tillegg inneholder emnet praktiske-metodiske aktiviteter som dans og alternative bevegelsesformer.

Arbeids- og undervisningsformer

Se programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Det er krav om 80 % oppmøte i den praktisk-metodiske aktivitetslæren og i all studentaktiv undervisning.
 • Refleksjonsnotat der studentene i grupper på 2-3 skal presentere og diskutere en fagfellevurdert artikkel med relevans for inkludering og mangfold i kroppsøvingsfaget. Omfang: 1500 ord +/- 10 %.
 • Delta på seminar og gi skriftlig tilbakemelding på 1 medstudents utkast til individuelt vitenskapelig essay. Omfang: 450 ord.

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse i undervisningen.

Vurdering og eksamen

Individuelt vitenskapelig essay. Omfang: 3500 ord +/- 10 %.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen. Ved ikke bestått karakter vil det være mulighet til å omarbeide essayet ved første ny/utsatt eksamen. Etter dette må det leveres nytt essay.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til studiet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.