EPN

M1KP2100 Læring og vurdering i kroppsøving Emneplan

Engelsk emnenavn
Learning and Assessment in Physical Education
Studieprogram
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen er godkjent av utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 21. juni 2021. 

 

Studentene vil i dette emnet få kunnskap om temaer innenfor læringsteori og læringsforskning, herunder ulike teorier om læring, selvoppfatning, motivasjon og selvregulering. Sentralt står studentenes kunnskaps- og ferdighetsutvikling med tanke på å kunne vurdere elevers læring, utvikling og kompetanse i kroppsøving. Innovative tilnærminger til ballspill og balleker er gjennomgående i emnet.

Forkunnskapskrav

Se programplanen for informasjon om eventuelle forkunnskapskrav og progresjonskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om læring og læringsprosesser, og kunnskap om vurdering av og for læring som kjennetegner kroppsøvingsfaget
 • har kunnskap om ulike lærings- og motivasjonsteorier og hvordan disse er relevante for undervisning og læring i kroppsøving
 • har kunnskap om ulike vurderingsmåter som kan fremme læring og hvordan en kan tilrettelegge for elevenes egenvurdering
 • har kunnskap om hvilke betingelser som kan varieres og endres ved utvikling av nye balleker og ballspill

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike læringsteorier i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i kroppsøving
 • kan legge til rette for elevenes motivasjon, læring og utvikling gjennom fagdidaktisk kompetanse, klasseledelses- og relasjonskompetanse
 • kan bruke ulike vurderingsmåter i vurdering av og for læring
 • kan utvikle nye balleker og ballspill

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra i profesjonsfaglige fellesskap og i tverrfaglige samarbeid med spesialkompetanse i kroppsøvingsdidaktikk
 • kan analysere og kritisk vurdere undervisning, læring og vurdering i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplaner og profesjonsetiske krav
 • kan uttrykke seg muntlig i akademiske sammenhenger   

Innhold

Emnet inneholder profesjonsfaglige temaer slik som lærings- og motivasjonsteorier, samt kunnskap om vurdering av og for læring. I tillegg inneholder emnet praktisk-metodiske aktiviteter med særlig vekt på lag- og samarbeidsaktiviteter.

Arbeids- og undervisningsformer

Se programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Det er krav om 80 % oppmøte i den praktisk-metodiske aktivitetslæren og i all studentaktiv undervisning.
 • Studentene skal i gruppe på 2-4 skape og utvikle nye balleker eller varianter av ballspill, samt planlegge og gjennomføre en undervisningsøkt på 90 minutter for medstudenter.
 • I tilknytning til praksis skal studenten individuelt utarbeide et refleksjonsnotat. Notatet skal beskrive egen vurderingskompetanse, både før og etter praksisperioden. Omfang: 1000 ord +/- 10 %.

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse i undervisningen.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen. Omfang: Ca. 20 minutter.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.