EPN

M1KP1400 Klasserommet ute Emneplan

Engelsk emnenavn
Teaching Outdoors
Studieprogram
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen er godkjent av utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 21. juni 2021. 

 

Emnet skal kvalifisere studentene til å drive undervisning utendørs gjennom friluftsliv, uteskole og i aktiviteter i nærmiljøet. Gjennom emnet vil studentene få mulighet til å oppleve og utforske undervisning i samhandling i og med naturen på en trygg måte. I et samarbeid med Emne 3 Tverrfaglige temaer i skolen, som går samme vårsemester,skal studentene få økt refleksjonsevne rundt spørsmål om bærekraftig utvikling og naturen som verdi og ressurs i friluftsliv, naturferdsel og uteskole.

Forkunnskapskrav

Se programplanen for informasjon om eventuelle forkunnskapskrav og progresjonskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om orientering, førstehjelp og sikkerhet i friluftsliv
 • har kunnskap om et bredt utvalg av lek, tradisjonelle og nyere utendørsaktiviteter
 • har kunnskap om friluftsliv og uteskole som pedagogisk arbeidsmåte i skolen
 • har kunnskap om friluftsliv som kulturelt fenomen og naturen som en arena for rekreasjon
 • har kunnskap om hvordan friluftsliv kan knyttes til bærekraft og naturvern

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan utvikle og bruke grunnleggende friluftslivsferdigheter i ulike naturmiljø med tanke på undervisning i kroppsøving og idrettsfag med tanke på undervisning på hele utdanningsløpet, trinn 1-13
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i ulike naturmiljø til ulike årstider for en mangfoldig elevgruppe
 • kan gjennomføre livreddende førstehjelp og ivareta elevers sikkerhet i ulike praktisk-metodiske aktiviteter utendørs
 • kan gjennomføre undervisning i svømming og livredning utendørs

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til kritisk refleksjon knyttet til etiske problemstillinger innen friluftsliv og sikkerhet
 • kan vurdere og gi faglige tilbakemeldinger på medstudenters arbeid med praktisk-metodiske aktiviteter ute

Innhold

Emnet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter innenfor friluftslivsdidaktikk og undervisning utenfor klasserommet. Emnet setter søkelys på hvordan undervisning i kroppsøving kan foregå gjennom friluftsliv, uteskole og aktiviteter i nærmiljøet. Sentralt i emnet er planlegging og gjennomføring av ulike typer av turer, samt studentenes egenvurderinger av disse relatert til blant annet sikkerhet, førstehjelp og livredning. Studentene skal arbeide med produkter gjennom hele emnet som de vil få tilbakemelding på, bearbeide og som skal være del av avsluttende vurdering i emnet, i form av mappevurdering.

Arbeids- og undervisningsformer

Se programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Det er krav om 80 % oppmøte i den praktisk-metodiske aktivitetslæren og i all studentaktiv undervisning.
 • Godkjent livredningsprøve utendørs. Studenten som ikke oppnår godkjent livredningsprøve, har krav på to nye forsøk i løpet av våren.
 • Godkjent prøve som viser kompetanse i orientering.
 • Studentene skal vurdere og gi læringsfremmende muntlige tilbakemeldinger på medstudenters arbeid med planlegging, gjennomføring og en evaluering av en uteaktivitet og/eller og/eller naturferdsel for elever. Omfang på tilbakemeldingen er inntil 10 minutter.
 • Dokumentere egen kompetanseutvikling i friluftsliv med bilder.

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse i undervisningen.

Vurdering og eksamen

Individuell mappeeksamen som består av følgende:

 • Individuell audio-visuell presentasjon om planlegging, gjennomføring og evaluering av en uteaktivitet og/eller naturferdsel for elever. Omfang: 7-8 minutter.
 • Individuell skriftlig tekst. Omfang: 1200 ord +/- 10 %, rikt illustrert med bilder fra egen kompetanseutvikling i friluftsliv.
 • Individuelt refleksjonsnotat om naturferdsel og det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling. Omfang: 3000 ord +/- 10 %.

 

Ny/utsatt eksamen                                                                                                                   

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen. Mappen kan omarbeides en gang til ny utsatt eksamen ved ikke bestått karakter. Ved ytterligere forsøk må helt ny mappe leveres.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til studiet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.