EPN

M1KP1200 Kroppen i bevegelse Emneplan

Engelsk emnenavn
The Body in Movement
Studieprogram
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen er godkjent av utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 21. juni 2021. 

 

En sentral kompetanse for kroppsøving og idrettsfagslærere i grunnutdanningen er å kunne analysere elevers bevegelser med sikte på å bidra til læring. Gjennom å utvikle kunnskaper og ferdigheter knyttet til bevegelses- og treningslære vil studentene i dette emnet få en grunnleggende forståelse av kroppens oppbygning og funksjon knyttet til bevegelse. Denne forståelsen skal anvendes til å analysere og tilrettelegge for læring om, i og gjennom bevegelse i kroppsøving og idrettsfag i skolen eller andre institusjoner som driver kroppsøvingsfaglig eller idrettsfaglig arbeid med barn, unge og voksne. Emnet gir en grunnleggende forståelse av utvikling av bevegelsesferdighet med fokus på både bevegelsesglede og prestasjon, samt en innføring i ulike fagperspektiver på kropp og bevegelse, som for eksempel fra filosofi, sosiologi eller antropologi. I emnet vil studentene tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i ulike individuelle bevegelsesaktiviteter. Emnet gir også en introduksjon til muntlig deltakelse i akademiske aktiviteter slik som vurdering av medstudenters arbeid.

Forkunnskapskrav

Se programplanen for informasjon om eventuelle forkunnskapskrav og progresjonskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om barn og unges fysiske og motoriske utvikling og trening av fysiske og koordinative egenskaper
 • har grunnleggende kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon relevant for bevegelse og fysisk prestasjon
 • har kunnskap om grunnleggende treningsprinsipper og treningsplanlegging slik disse er relevante for undervisning i kroppsøving og idrettsfag
 • har grunnleggende kunnskap om ulike teoretiske perspektiver innen filosofi, antropologi, sosiologi for forståelsen av på kropp og deres betydning for bevegelsesaktivitet
 • har grunnleggende kunnskap om et utvalg av individuelle bevegelsesaktiviteter
 • har grunnleggende kunnskap om vurdering av medstudenters arbeid og tilbakemeldingspraksiser i akademisk sammenheng

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke ulike fagperspektiver i beskrivelse av kropp og bevegelse og identifisere aktuelle problemstillinger knyttet til kropp og bevegelse
 • kan analysere og vurdere elevers ulike motoriske forutsetninger
 • kan foreta enkle organisk-mekaniske analyser av bevegelsesaktiviteter og bruke disse som grunnlag for tilrettelagt / universell undervisning
 • kan bruke relevante treningsprinsipper og treningsmetoder i planlegging og gjennomføring av trening og bevegelseslæring
 • kan kritisk reflektere over ulike kroppsforståelser og deres relevans for selvforståelse og påvirkning på bevegelse- og bevegelseskultur
 • kan bruke kunnskaper om kropp og bevegelse for å tilrettelegge for fysisk aktivitet i gode læringsmiljø for barn og unge
 • kan gi faglig begrunnede kommentarer på medstudenters arbeid

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over grunnleggende profesjonsfaglige, didaktiske og pedagogiske temaer spesielt relevante for kroppsøving og idrettsfag skolen
 • reflektere over medstudenters arbeid, vurdere dette og gi faglig begrunnede tilbakemeldinger
 • kan delta i grunnleggende akademiske samtaler, forholde seg til andres innspill og bygge på disse

Innhold

Emnet tar opp naturvitenskapelig grunnlagskunnskap for trenings- og bevegelseslære slik som anatomi, fysiologi, ernæring og bevegelseslære. Studentene vil også lære om motorisk utvikling hos barn, ungdom og voksne og faktorene som påvirker denne utviklingen. Det settes videre fokus på ulike kroppsforståelser innenfor et humanistisk og samfunnsvitenskapelig ståsted, deres relevans for selvforståelse og påvirkning på bevegelse og bevegelseskultur. Emnet vil også inneholde individuelle, praktisk-metodiske aktiviteter og grunnleggende kunnskap om akutt skadebehandling. 

Arbeids- og undervisningsformer

Se programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Det er krav om 80 % oppmøte i den praktisk-metodiske aktivitetslæren og i all studentaktiv undervisning.
 • Arbeidskrav om bevegelsesanalyse består av to deler: 1) Innlevering av en video med et omfang på inntil 15 minutter der studenter i grupper på 2-4 analyserer en bevegelse/øvelse/teknikk. 2) Hver gruppe skal vurdere en annen gruppes video og gi skriftlige eller muntlige tilbakemeldinger med et omfang på inntil 400 ord eller 5 minutters muntlig samtale som deles med hele studentgruppen og med formål om felles faglig læring.
 • Individuelt refleksjonsnotat knyttet til perspektiver på kropp (1500 ord +/- 10 %).

 

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse i undervisningen.

Vurdering og eksamen

Individuell praktisk-muntlig eksamen med omfang på 20 minutter. Studenten får en oppgave 24 timer før muntlig starter, og denne blir tildelt i Canvas. I oppgaven blir studenten bedt om å forberede en praktisk økt om en bevegelse/øvelse/teknikk. Studenten bruker medstudenter i arbeidet med å demonstrere den praktiske økten. I den muntlige delen stiller sensorene spørsmål til valg av innhold i den praktiske økten og til de andre læringsutbyttene i emnet.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.