EPN

M1KP1100 Fra læreplan til undervisning Emneplan

Engelsk emnenavn
From Curriculum to Teaching
Studieprogram
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen er godkjent av utdanningsutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 21. juni 2021. 

 

Læreplanen og andre offentlige styringsdokument danner utgangspunktet for læreres undervisning. I dette emnet blir studentene introdusert til den pedagogiske prosessen som går fra å fortolke læreplaner til å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning. Dette arbeidet knyttes til praktisk-metodiske aktiviteter. Sentralt i emnet står ulike grunnleggende didaktiske og pedagogiske modeller som er sentrale for undervisning i skolen. Emnet har også som siktemål å introdusere studentene til muntlig og skriftlig deltakelse i akademiske aktiviteter og slik sett tilrettelegge for deres utvikling som fagpersoner innenfor kroppsøving og idrettsfag.

Forkunnskapskrav

Se programplanen for informasjon om eventuelle forkunnskapskrav og progresjonskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om innholdet i og begrunnelsene for de sentrale styringsdokumentene som regulerer skolens virksomhet i barnetrinnet, ungdomstrinnet og i videregående opplæring
 • har kunnskap om ulike legitimeringsgrunnlag for kroppsøvingsfaget og hvilke pedagogiske konsekvenser disse har for undervisning
 • har kunnskap om ulike grunnleggende didaktiske og pedagogiske modeller som er sentrale for undervisning, læring og vurdering i kroppsøving og idrettsfag
 • har kunnskap om grunnleggende svømmeopplæring og livredning i, ved og på vann
 • har kunnskap om grunnleggende prinsipper for ball- og lagspill
 • har kunnskap om grunnleggende basisferdigheter i friluftsliv og turmetodikk

 

Ferdigheter

Studenten 

 • kan anvende læreplaner for å planlegge undervisning, og begrunne didaktiske valg i planlegging og gjennomføring av undervisning
 • har grunnleggende didaktiske ferdigheter til å undervise og vurdere i et utvalg av praktisk-metodiske aktiviteter inne og ute
 • kan tilrettelegge og gjennomføre grunnleggende svømmeopplæring og livredning i, ved og på vann
 • kan ivareta egen og andres sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø, samt utføre livbergende førstehjelp
 • kan mestre enkle basisferdigheter for friluftsliv
 • kan skrive en kort akademisk tekst og benytte digitale referansesystemer

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over grunnleggende profesjonsfaglige, didaktiske og pedagogiske temaer spesielt relevante for kroppsøving og idrettsfag skolen
 • kan reflektere over hvordan en akademisk tekst bygges opp
 • kan begrunne innsetting av referanser i tekst og i litteraturlisteInnhold

Innhold

Innholdet i emnet er profesjonsfaglige temaer knyttet til planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring med særlig vekt på didaktiske og pedagogiske modeller. Introduksjon til skriving av akademiske tekster og bruk av referanser vil vektlegges. I tillegg inneholder emnet friluftsliv i ulike naturmiljø samt svømming og livredning, og praktisk-metodiske aktiviteter som lek og lag- og ballspill.

Arbeids- og undervisningsformer

Se programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Det er krav om 80 % oppmøte i den praktisk-metodiske aktivitetslæren og i all studentaktiv undervisning
 • Godkjent livredningsprøve innendørs. Studenten som ikke oppnår godkjent livredningsprøve, har krav på to nye forsøk samme høst
 • Gjennomført veiledning av semesteroppgave
 • I tilknytning til praksis skal studenten individuelt utarbeide et refleksjonsnotat som knytter praksiserfaringen til relevante tema i emnet. Omfang: 1000 ord +/- 10%

Se programplanen for mer informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse i undervisningen.

Vurdering og eksamen

Semesteroppgave i grupper på 2-4 studenter som sammen planlegger et undervisningsforløp og som begrunner og reflekterer over didaktiske valg. Omfang: 3000 ord +/- 10 %.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen foregår som ved ordinær eksamen. Semesteroppgaven kan omarbeides en gang til ny utsatt eksamen ved ikke bestått karakter. Ved ytterligere forsøk må helt ny oppgave leveres. Denne oppgaven kan skrives individuelt. Omfanget på oppgaven er det samme.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Det er knyttet tilsynssensor til studiet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.