EPN-V2

M1GPE2100 Pedagogikk og elevkunnskap 1, emne 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
Pedagogy, Subject 3
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne M1GPE1100 Pedagogikk og elevkunnskap 1, emne 1.

Skolestart for 6-åringen er en viktig milepæl i barns liv. Barna er i en overgangsfase fra barnehagebarn til skolebarn som skal være fylt med utvikling og læring for hvert enkelt barn. Det er avgjørende at skolen anerkjenner barnas kunnskap og erfaringer når de kommer til skolen og at kjente arbeidsmåter fra barnehagen videreføres. Pedagogiske prinsipper som bør prege begynneropplæringen (1.-4.trinn) er en lekende, oppdagende og fysisk aktiv tilnærming til læring. I dette emnet arbeider studentene spesielt med begynneropplæring i lesing, skriving og matematikk med støtte fra faget pedagogikk og elevkunnskap. Tidlig innsats og progresjon i elevenes utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse er også viktige prinsipper i pedagogikk og elevkunnskap.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om sammenhengen i utdanningsløpet og overgangen fra barnehage til skole
 • har kunnskap om lek og lekens betydning for elever i småskolen
 • har kunnskap om betydningen av skole-hjem samarbeid i begynneropplæringen
 • har kunnskap om didaktiske prinsipp som er aktuelle i begynneropplæringen
 • har kunnskap om sosiale, emosjonelle og kroppslige dimensjoner ved elevenes læring
 • har kunnskap om ulike lærevansker og atferdsutfordringer
 • har kunnskap om flerspråklighet og flerspråklig utvikling

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende prinsipper om utforskende og lekende læringsprosesser og begrunne didaktiske valg i teori om begynneropplæring
 • kan reflektere over og anvende forskningsbasert kunnskap til å etablere god klasseledelse fra skolestart og utvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø for elevene
 • kan begrunne didaktiske valg i arbeid med barn med lære- og atferdsvansker
 • kan legge til rette for vennskap og inkluderende relasjoner mellom barn i skolehverdagen
 • kan legge til rette for samspill og dialogisk undervisning
 • kan tilrettelegge for begynneropplæring i en flerspråklig kontekst

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på et reflektert og faglig grunnlag være i dialog med eleven og deres foresatte om elevenes læring og utvikling
 • har innsikt i hvordan de første årene i skolen danner grunnlaget for barnets sosiale og faglige mestring

Arbeids- og undervisningsformer

Se fagplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

InRetten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. For å kunne avlegge eksamen i emne 3 må følgende tre arbeidskrav være godkjent:

Arbeidskrav 1: Flerfaglig arbeid med begynneropplæring

En individuell oppgave knyttet til fagene norsk, matematikk og pedagogikk og elevkunnskap om begynneropplæring. Utgangspunktet for arbeidskravet er to observasjonsdager i 1. klasse. Arbeidskravet er en skriftlig oppgave med et omfang på 2200 ord +/- 10 %. Formålet med oppgaven er å reflektere over flerfaglige perspektiver knyttet til begynneropplæring.

Dersom oppgaven ikke blir godkjent, kan arbeidet forbedres og leveres inn én gang til.

Målform: Nynorsk

Arbeidskrav 2

En indviduell oppgave i IKT og PEL knyttet til det tverrfaglige temaet uteskole.

Hensikten med arbeidskravet er å gjøre seg kjent med barns forutsetninger for lek, lekende og kroppslig læring ved overgang fra barnehage til skole. Innlevering av en digital presentasjon som deles med og diskuteres i grupper klassen. Innholdskrav beskrives nærmere i oppgaveteksten.

Arbeidskrav 3

Skriftlig individuelt arbeidskrav knyttet til fagdidaktikk og pel.

Hensikten med arbeidskravet er at studenter får erfaring med å planlegge og reflektere over undervisning og elevers læring i begynneropplæringen.

Innholdskrav beskrives nærmere i oppgaveteksten.

Arbeidskravene vurderes til "Godkjent" eller "Ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskravene innen fristen, men som får vurderingen "Ikke godkjent", har anledning til to nye innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk. For nærmere beskrivelse av arbeidskrav se fagplanen.

Obligatorisk 4: Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Læring i pedagogikk og elevkunnskap forutsetter samhandling med medstudenter og faglærere om sentrale utfordringer i faget knyttet til temaene i emnet. Faget skal være profesjonsrettet og bidra til sammenheng i studiet og til kritisk tenkning, selvstendighet og refleksjon hos studenten. Faget skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse hos studenten, noe som ikke kan tilegnes kun ved lesing, men som må utvikles i dialog og ved tilstedeværelse i undervisning. Gjennom studentaktive arbeidsformer som undervisningsøvinger, dramatisering og rollespill skal studentene gis muligheter til å utvikle ferdigheter som er relevante for profesjonelt lærerarbeid. Det kreves derfor oppmøte på minimum 80 % forelesninger/faglige aktiviteter knyttet til dette emnet. Ved fravær utover 20 %, og inntil 40 %, vil det gis kompensatorisk arbeid som kan inkludere krav om oppmøte. Form og omfang bestemmes av faglærer. Ved fravær utover 40 % vil studenten trekkes fra eksamen i emnet. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse og eventuelt kompensatorisk arbeid.

Fagovergripende tema

I programplanen er det beskrevet ulike fagovergripende temaer på de ulike studieårene. Det er krav om deltakelse i disse faglige aktivitetene. Knyttet til emne 3 er følgende faglige aktiviteter:

 • kurs i forskningsmetode (aksjonsforskning-læring)
 • lesegruppe
 • kurs i kroppsøving. Studentene skal ha kunnskap om begynneropplæring. For å oppnå dette skal studiet blant annet gi studentene innsikt i betydningen av barns behov for læring gjennom lek og aktiv fysisk utfoldelse. Det arrangeres et kurs i kroppsøving for å bidra til at studentene oppnå dette. Rammene for kurset kommer frem i eget skriv.
 • tema psykososialt miljø
 • INTER1200

Manglende deltakelse i faglige aktiviteter nevnt over medfører at studenten ikke får avlegge eksamen i det emnet kravet om deltakelse er knyttet til. Sykdom fritar ikke for kravet om deltakelse. Studenter som ikke oppfyller kravet om deltakelse, må snarest mulig ta kontakt med faglærer.

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen, 3 dager.

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.