EPN-V2

M1GMT2100 Matematikk 1, emne 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
Mathematics 1, Subject 3
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne M1GMT1100 Matematikk 1, emne 1.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne 3 har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har dybdekunnskap om og i matematikken elevene arbeider med på barnetrinnet med spesiell vekt på begynneropplæringen
 • har dybdekunnskap om temaene tall og telling, tallregning knyttet til addisjon og subtraksjon, samt måling
 • har kunnskap om matematiske lærings- og utviklingsprosesser og hvordan legge til rette for at elever kan ta del i slike prosesser
 • har kunnskap om interaksjonsmønster, kommunikasjon og språkets rolle for læring av matematikk og om ulike syn på læring av matematikk
 • har kunnskap om ulike representasjoner og betydningen bruk av og overganger mellom representasjoner kan ha for elevers læring
 • har kunnskap om bruk av ulike læremidler, både digitale og andre, og muligheter og begrensninger ved slike læremidler
 • har kunnskap om algoritmisk tenkning relevant på barnetrinnet
 • har kunnskap om matematikkfagets innhold i barnehagen og om overgangen fra barnehage til skole
 • har kunnskap om matematikkens historiske utvikling, spesielt utviklingen av tallbegrep og tallsystemer
 • har kunnskap om ulike aspekter ved en matematikklærers faglige og fagdidaktiske kompetanse

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning i tallforståelse, tallregning knyttet til addisjon og subtraksjon, samt måling, for alle elever på trinn 1-7 med fokus på variasjon og elevaktivitet
 • kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, resonnering og argumentasjon
 • kan kommunisere med elever, lytte til, vurdere, gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevenes matematiske tenking
 • kan analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder ut fra ulike perspektiv på kunnskap og læring
 • kan legge til rette for tidlig innsats og tilpasse opplæringen til elevens ulike behov
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse, begrunne vurderingene og gi læringsfremmende framovermeldinger
 • kan oppdage matematikkvansker og kan implementere tiltak anbefalt for å forebygge disse, og kan tilrettelegge for mestring hos elever med ulike typer matematikkvansker.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling
 • har innsikt i matematikkfagets betydning for utvikling av kritisk demokratisk kompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

Se fagplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Om krav til deltakelse i undervisningsaktiviteter, se avsnittet innledningsvis om "Arbeidskrav". Alle arbeidskravene er utformet med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene som hører til emne 3. Dette er nærmere spesifisert i hvert enkelt tilfelle. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emne 3 kan avlegges:

Arbeidskrav 1

Individuell skriftlig regneprøve under tilsyn på OsloMet. Ingen hjelpemidler. Varighet: 3 timer. For dette arbeidskravet er det anledning til to nye forsøk dersom man får «Ikke godkjent».

Arbeidskrav 2

Muntlig gruppefremføring av faglig og didaktisk tema inkludert praktisk estetisk element. Arbeidet med dette er et samarbeid mellom kunst- og håndverk og matematikkfaget, og er dermed fagovergripende (jf. programplanen om fagovergripende tema ulike studieår). Varighet av fremføring: ca. 15 minutter.

Arbeidskrav 3: Flerfaglig arbeid med begynneropplæring

En individuell oppgave knyttet til fagene norsk, matematikk og pedagogikk og elevkunnskap om begynneropplæring. Utgangspunktet for arbeidskravet er to observasjonsdager i 1. klasse. Arbeidskravet er en skriftlig oppgave med et omfang på 2200 ord +/- 10 %. Formålet med oppgaven er å reflektere over flerfaglige perspektiver knyttet til begynneropplæring.

Dersom oppgaven ikke blir godkjent, kan arbeidet forbedres og leveres inn én gang til.

Målform: Nynorsk

Vurdering og eksamen

Eksamensform

Individuell muntlig eksamen. Varighet: 25-30 minutter.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor.