Emneplan forLSGF6200 Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1, emne 2

Innledning

Emne 2 gir teoretisk og didaktisk fordypning i systematisk arbeid med litteratur, lesestimulering, teksttolking og tekstskaping/skriving i ulike fag og sjangrer på barnetrinnet. Både fiksjonstekster, fagtekster og elevtekster inngår i dette arbeidet. Å bruke skriving som et redskap for å lære fordrer blant annet eksplisitt opplæring i skrivetradisjoner og sjangrer i hvert enkelt fag. Som eksamensarbeid skal studentene gjennomføre og evaluere et praktisk utviklingsarbeid på egen skole. Kunnskap om og erfaring med aksjonslæring inngår derfor som en del av studiet.

Forkunnskapskrav

x

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barnelitteratur og fagtekster for barn på bokmål og nynorsk
 • har kunnskap om leseforståelse og tolkingskompetanse
 • har kunnskap om hvordan skolebiblioteket kan utnyttes som arena for læring og opplevelse
 • har kunnskap om lesing og skriving som redskap for læring og del av kompetansen i alle fag
 • har kunnskap om digitale ressurser til bruk i tekstarbeid
 • har kunnskap om aksjonslæring i praksis

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere, vurdere og drive systematisk arbeid med barnelitteratur og fagtekster for barn
 • kan bruke skolebibliotek som støtte i arbeid med lese- og skrivestimulering
 • kan planlegge og evaluere lese- og skriveundervisning med utgangspunkt i relevante kompetansemål i læreplaner for fag, samt bruke vurdering for å fremme læring
 • kan bruke relevant praktisk og teoretisk kunnskap i et undervisningsrettet utviklingsarbeid og kan evaluere og dokumentere dette

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i hvordan systematisk arbeid med skjønnlitteratur, læreboktekster og andre fagtekster for barn kan bidra til motivasjon for lesing og skriving, utvikle tolkingskompetanse og styrke grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving som basis for læring i alle fag

Innhold

Hovedemner:

 • Lesestimulering gjennom systematisk arbeid med barnelitteratur og faglitteratur for barn
 • Narrativ skriving og skriving av fagtekster på barnetrinnet - skrive for å lære
 • Elevtekstanalyse, læringsstøttende vurdering og elevmedvirkning
 • Skolebibliotek som arena for læring og opplevelse

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nettbasert med samlinger og går over ett semester. Det er tre samlinger. Hver samling går over to dager. I tillegg til undervisning blir samlingene brukt til diskusjoner og erfaringsdeling, blant annet med utgangspunkt i praksisopplegg deltakerne gjennomfører på egen skole. Dialogen mellom student og lærer, oppgaveinnleveringer, deling av faglige ressurser og individuell oppfølging fra lærer skjer i nettbasert forum på LMS. Deltakerne arbeider selvstendig med teoretiske og didaktiske oppgaver mellom samlingene. Oppgavene knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og praksisaktiviteter i klasserommet. Deltakerne arbeider i faste grupper. Gruppene støtter hverandre i arbeidet, utveksler erfaringer, kommenterer hverandres innlegg og diskuterer faglig i digitalt diskusjonsforum.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å gå opp til eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav.

Det blir stilt krav til bruk av både bokmål og nynorsk som målform, om lag likt representert. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Prosjektbeskrivelse av eget utviklingsarbeid. Omfang: 500-1000 ord.
 • Minst to bokomtaler på Wiki med tilhørende skisse til undervisningsopplegg. Omfang: 500-1000 ord pr omtale og tilhørende skisse.
 • Minst to faglige innlegg i digitalt diskusjonsforum, hvert på om lag 500 ord.

Arbeidskravene blir nærmere spesifisert i undervisningsplanen. Se også generell informasjon i emneplanens hoveddel (over).

Vurdering og eksamen

LSGF6200: Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1, trinn 1-7, emne 2. Individuell skriftlig hjemmeoppgave. Vårsemester. Karakterskala A-F.

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemesteret. Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeoppgave. Oppgaven består av dokumentasjon av et selvvalgt utviklingsarbeid som studenten skal planlegge og gjennomføre i vårsemesteret med basis i egne erfaringer og relevant teori. Omfang: om lag 5000 ord. Målform: valgfri. Det blir brukt intern og ekstern sensor. Ekstern sensor tar stikkprøver av eksamensbesvarelser sensurert av intern(e) sensor(er). Eventuelle markerte avvik mellom intern(e) og ekstern(e) sensor(er)s vurdering drøftes på samsensurmøtet. Det faglige resultatet av denne diskusjonen tar intern(e) sensor(er) hensyn til ved sensureringen av alle eksamensoppgaver.

Vurderingskriterier

A: Arbeidet er en fremragende prestasjon som klart skiller seg ut. Det vitner om særdeles god faglig og fagdidaktisk kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter. Arbeidet preges av stor grad av selvstendig tenking og særdeles god språklig framstilling.

B: Arbeidet er en meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Det vitner om meget god faglig og fagdidaktisk kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter. Arbeidet preges av selvstendig tenking og meget god språklig framstilling.

C: Arbeidet er en gjennomsnittlig prestasjon med innslag av selvstendig tenking. Det er tilfredsstillende når det gjelder faglig og fagdidaktisk kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, og når det gjelder språklig framstilling.

D: Arbeidet er en prestasjon under gjennomsnittet med mangler i faglig og fagdidaktisk kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag, og/eller når det gjelder språklig framstilling. 

E: Arbeidet har store mangler i faglig og fagdidaktisk kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, og/eller når det gjelder språklig framstilling, men tilfredsstiller noen faglige minimumskrav.

F (Ikke bestått): Arbeidet tilfredsstiller ikke minimumskrav til faglig og fagdidaktisk kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter og/eller til språklig framstilling.

Ny/utsatt eksamen

Ved første ny og utsatt eksamen leveres det en omarbeidet versjon av den skriftlige oppgaven. Ved senere forsøk leveres ny oppgave.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen går fram av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsett eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala, A-F.

Sensorordning

Det blir brukt intern og ekstern sensor. Ekstern sensor tar stikkprøver av eksamensbesvarelser sensurert av intern(e) sensor(er). Eventuelle markerte avvik mellom intern(e) og ekstern(e) sensor(er)s vurdering drøftes på samsensurmøtet. Det faglige resultatet av denne diskusjonen tar intern(e) sensor(er) hensyn til ved sensureringen av alle eksamensoppgaver.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Literacy in Primary School, level 1, Unit 2
Studieprogram
Høst: Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, trinn 1-7, nivå 1
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, trinn 1-7, nivå 1
Emnehistorikk