Emneplan forLSGF6100 Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter 1, emne 1

Innledning

Emne 1 gir grundig innføring i teorier og forskning knyttet til begynneropplæring i lesing og skriving. Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter blir sett i sammenheng med kartlegging og læringsstøttende vurdering. Forebygging av lese- og skrivevansker er et sentralt emne. Konkrete tiltak og metoder for organisering av lese- og skriveopplæring blir drøftet i lys av prinsippet om tilpasset opplæring.

Forkunnskapskrav

xs

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om teorier og nyere forskning om lese- og skriveutvikling
 • har kunnskap om metoder, prinsipper og helhetlige opplegg for lese- og skriveopplæring
 • har kunnskap om spesielle utfordringer for elever som skal lære å lese og skrive på andrespråket
 • har kunnskap om læremidler for lese- og skriveopplæring
 • har kunnskap om kartleggingsverktøy, tester og prøver som grunnlag for læringsstøttende vurdering
 • har kunnskap om hvordan IKT kan brukes som verktøy i lese- og skriveopplæring

Ferdigheter

Studenten

 • kan tilrettelegge for tilpasset lese- og skriveopplæring og reflektere over egen praksis i lys av teorier og forskning om lese- og skriveutvikling
 • kan bruke kartleggingsverktøy til å kartlegge leseferdigheter og sette i gang tiltak som forebygger lese- og skrivevansker, og som hjelper de elevene som strever
 • kan vurdere elevers skriveutvikling og gi læringsstøttende hjelp til videreutvikling av skriveferdigheter
 • kan vurdere styrker og svakheter ved ulike typer læremidler til bruk i lese- og skriveopplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan organisere og drive tilpasset lese- og skriveopplæring på begynnertrinnet etter faglig begrunnede prinsipper og i samsvar med gjeldende læreplan i en flerkulturell skole

Innhold

Hovedemner:

 • Teorier og forskning om lese- og skriveutvikling
 • Metoder og prinsipper i lese- og skriveopplæring
 • Kartleggingsmateriell og tester som grunnlag for læringsstøttende vurdering og tilpasset undervisning
 • Forebygging av lese- og skrivevansker de første skoleårene
 • Læremidler for lese- og skriveopplæring, analoge og digitale

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nettbasert med samlinger og går over ett semester. Det er tre samlinger. Hver samling går over to dager. I tillegg til undervisning blir samlingene brukt til diskusjoner og erfaringsdeling, blant annet med utgangspunkt i praksisopplegg deltakerne gjennomfører på egen skole. Dialogen mellom student og lærer, oppgaveinnleveringer, deling av faglige ressurser og individuell oppfølging fra lærer skjer i nettbasert forum på høgskolens LMS. Deltakerne arbeider selvstendig med teoretiske og didaktiske oppgaver mellom samlingene. Oppgavene knytter sammen teoretisk fagstoff, didaktisk refleksjon og praksisaktiviteter i klasserommet. Deltakerne arbeider i faste grupper. Gruppene støtter hverandre i arbeidet, utveksler erfaringer, kommenterer hverandres innlegg og diskuterer faglig i digitalt diskusjonsforum.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å gå opp til eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav.

Det blir stilt krav til bruk av både bokmål og nynorsk som målform på arbeidskravene, om lag likt representert. Minst ett av arbeidskravene skal danne grunnlag for kunnskapsdeling i eget kollegium. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Minst to faglige innlegg i digitalt diskusjonsforum knyttet til hovedemnene og til utprøving av/refleksjon over ny faglig og fagdidaktisk kunnskap. Omfang: 500 ord +/- 10 % pr. innlegg.
 • Fagartikkel. Omfang: 2000 ord +/- 10%.
 • Vurdering av kartleggingsverktøy (gruppeoppgave). Muntlig framlegg med selvvalgt digital presentasjon. Omfang: om lag 20 min. pr gruppe.

Arbeidskravene blir nærmere spesifisert i undervisningsplanen. Se også generell informasjon i emneplanens hoveddel (over).

Vurdering og eksamen

LSGF6100: Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 trinn 1-7, emne 1. Individuell muntlig eksamen. Høstsemester. Karakterskala: A-F.

Den avsluttende vurderingen er en individuell muntlig eksamen. Den muntlige eksamineringen består av spørsmål og samtale knyttet til pensumrelaterte emner. Omfang av muntlig eksamen: om lag 25 minutter. Det blir brukt intern og ekstern sensor.

Vurderingskriterier

A: Arbeidet er en fremragende prestasjon som klart skiller seg ut. Det vitner om særdeles god faglig og fagdidaktisk kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter. Arbeidet preges av stor grad av selvstendig tenking og særdeles god språklig framstilling.

B: Arbeidet er en meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Det vitner om meget god faglig og fagdidaktisk kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter. Arbeidet preges av selvstendig tenking og meget god språklig framstilling.

C: Arbeidet er en gjennomsnittlig prestasjon med innslag av selvstendig tenking. Det er tilfredsstillende når det gjelder faglig og fagdidaktisk kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, og når det gjelder språklig framstilling.

D: Arbeidet er en prestasjon under gjennomsnittet med mangler i faglig og fagdidaktisk kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, og/eller når det gjelder språklig framstilling. 

E: Arbeidet har store mangler i faglig og fagdidaktisk kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, og/eller når det gjelder språklig framstilling, men tilfredsstiller noen faglige minimumskrav.

F (Ikke bestått): Arbeidet tilfredsstiller ikke minimumskrav til faglig og fagdidaktisk kunnskap om lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter og/eller til språklig framstilling.

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen blir gjennomført på samme måte som ved ordinær eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen går fram av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala: A-F.

Sensorordning

Det blir brukt intern og ekstern sensor. 

Om emnet

Engelsk emnenavn
Literacy in Primary School, level 1, Unit 1
Studieprogram
Høst: Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, trinn 1-7, nivå 1
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter, trinn 1-7, nivå 1
Emnehistorikk