EPN

KULT6700 Økonomistyring i kulturorganisasjoner Emneplan

Engelsk emnenavn
Financial Management in Arts Organisations
Studieprogram
Årsstudium i kulturledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet setter studentene i stand til å analysere og styre økonomien i kulturorganisasjoner. Videre tilbyr det et grunnlag for å kommunisere omkring økonomiske begreper.

Undervisningsspråk er engelsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • forstår hvordan mikroøkonomiske begreper kommer til anvendelse i kunst- og kulturorganisasjoner (for eksempel tilbud og etterspørsel i sesongbasert virksomhet og offentlig støtte).
  • forstår hvordan regnskapsprinsipper påvirker beslutninger i kunst- og kulturorganisasjoner (for eksempel antakelsen om 'going concern' og bruk av budsjetter).
  • har kunnskap om finansielle konsepter er relevante for kunst- og kulturorganisasjoner (som styring av kontantstrømmer).

Ferdigheter

Studenten kan

  • bedømme den økonomiske virkningen av programtilbud i kulturorganisasjoner (som programkostander, billettpriser, likviditetsbehov og finansiering).
  • bedømme økonomisk risiko forbundet med kulturvirksomhet og organisasjonen som helhet.
  • analysere økonomiske resultater i en kulturorganisasjon, herunder kunne sammenlikne beslektede organisasjonstyper.

Generell kompetanse

Studenten settes i stand til å delta i diskusjoner på styre-/ledelsesnivå om de økonomiske forholdene og resultatene i en kulturorganisasjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet gjennomføres som forelesninger i plenum. Studenter arbeider med eksempler i grupper og i plenum.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • Arbeidskrav 1: Skriftlig individuell oppgave, ca. 3-5 sider (inkludert tabeller) i løpet av semesterets første halvdel
  • Arbeidskrav 2: Skriftlig individuell oppgave, ca. 3-5 sider (inkludert tabeller) i løpet av semesterets andre halvdel

Hensikten med begge arbeidskravene er at studentene anvender og integrerer emneinnholdet for en spesifikk organisasjon. Dette kan være en kulturorganisasjon som de selv arbeider i, eller en annen valgfri organisasjon. Studentene mottar en liste over hva som må gjøres for hvert arbeidskrav (for eksempel lage et budsjett og foreta en økonomisk analyse).

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skoleeksamen på 5 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Følgende hjelpemidler er tillat: 

  • Kalkulator (se programplan for regler som gjelder bruk av kalkulator)
  • Én ordbok (enten morsmål-engelsk/engelsk-morsmål eller engelsk/engelsk)

Studentene får på eksamen tilgang til en pdf-fil som inneholder alle forelesningspresentasjonene.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25% av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Christophe Van Linden