EPN

KROP6200 Kroppsøving 1 for trinn 5-10, emne 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Physical Education 1, Level 5-10, Subject 2
Studieprogram
Kroppsøving 1 for trinn 5–10
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om kroppen i bevegelse. Dette innebærer undervisning om natur- og samfunnsvitenskaplige perspektiver på kropp og bevegelse. Det legges vekt på å knytte teori til praksis i den hensikt å utvikle en bredere kunnskap og forståelse av kroppslig læring. Friluftslivsundervisningen i emnet legger vekt på uteaktiviteter og naturferdsel i nærmiljøet. Gjennom egen praksis skal studentene øve på å utvikle sin egen undervisningspraksis i kroppsøving. Vurdering både av og for læring blir tillagt spesiell vekt i dette emnet.

Forkunnskapskrav

Undervisningen i emne 2 bygger på emne 1.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike vurderingsformer i kroppsøving, samt dokumentasjon av læring i lys av kroppsøvingsfagets egenart
 • har kunnskap om fagdidaktisk forskning i kroppsøving
 • har kunnskaper om forskningsmetoder som kan brukes for å utvikle egen praksis
 • har kunnskap om dannelsesperspektivets innvirkning på undervisningen i kroppsøving
 • har kunnskap om forutsetninger for læring på bakgrunn av vekst og motorisk utvikling hos eleven
 • har kunnskap om menneskekroppens oppbygning og funksjon og dens betydning for motorisk og kroppslig læring
 • har kunnskap om trening og treningsprinsipper for barn og unge
 • har kunnskap om hvordan ulike bevegelsesmiljø påvirker barn og unges læring av bevegelser og motoriske ferdigheter
 • har kunnskap om hvordan barn og unge sanser og erfarer i bevegelsesaktiviteter, samt hvilke konsekvenser dette kan ha for læring i faget.
 • har kunnskap om kroppen som symbol i dagens samfunn, med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i barne- og ungdomskultur
 • har kunnskap om orientering, livberging og sikkerhet ved undervisning i kroppsøving

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere elevers forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring og læringsfremmende tilbakemeldinger
 • kan vurdere elevens måloppnåelse, begrunne vurderingene og legge til rette for elevens egenvurdering
 • kan identifisere farer, samt vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø.
 • kan inkludere de grunnleggende ferdighetene i undervisningen på fagets premisser
 • kan anvende relevant teori og forskning for å forbedre og utvikle egen undervisningskompetanse i kroppsøving
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse i kroppsøving
 • kan identifisere farer, vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og miljø
 • kan utføre livreddende førstehjelp, selvberging og livberging i vann utendørs
 • kan utvikle egen-ferdighet i ulike bevegelsesaktiviteter og reflektere over egen læringsprosess
 • kan forebygge og håndtere mobbing, trakassering og diskriminering i faget
 • kan gjennomføre utviklingsprosjekter i egen praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide med kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfaglig perspektiv
 • kan bidra til nytekning og innovasjon i faget kroppsøving og til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om kroppsøving

Innhold

 • Praktisk-metodisk aktivitetslære: friluftsliv i nærmiljøet (inkludert livberging utenfor basseng), individuelle aktiviteter, moderne bevegelsesformer.
 • Fagdidaktikk.
 • Vurdering av og for læring.

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir lagt opp til undervisning basert på prinsippet om omvendt klasserom, der studentene før, mellom og etter samlingene arbeider med digitale produkt, pensumlitteratur og praktisk aktivitet. På samlingene blir det lagt vekt på student-aktive læringsformer som gruppearbeid, diskusjons-seminar og praktisk-metodiske øvinger i ulike bevegelsesmiljø.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Individuell digital mappe med produkt som dokumenterer arbeid mellom samlingene:
 1. Refleksjonsnotat om vurdering for læring i egen praksis. Omfang: 1500 ord +/- 10%.
 2. Refleksjonsnotat fra kunnskapsdeling i eget kollegium om utprøving av ny faglig kunnskap. Omfang: 1500 ord +/- 10%.
 3. Fagdidaktisk video om undervisning og læring i en valgfri aktivitet fra emnet. Omfang: 3 minutt +/- 10%.

Alle delene må være godkjent for at mappen skal vurderes som godkjent. For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplanen.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om minimum 80 prosent deltakelse i all praktisk undervisning. Kravet stilles av blant annet følgende grunner:

 • Mye av innholdet i praktiske aktiviteter kan man vanskelig lese seg til og er av en slik art at det ikke kan prøves til eksamen, for eksempel erfaringslæring, ferdighetslæring, progresjonsoppbygging og praksis.

Vurdering og eksamen

Eksamen gjennomføres i vårsemesteret. Eksamen er en individuell FoU-oppgave med omfang 5000 ord +/- 10%. Oppgaven leveres elektronisk innen oppgitt frist. 

Oppgaven må oppfylle IKT-krav og bestemte krav til utforming. Slike kriterier publiseres på universitetets læringsplattform i god tid før studenten begynner på sin oppgave. Egenerklæring vedrørende fusk og plagiering og egenerklæring knyttet til hvorfor oppgaven ikke utløser NSD-krav, skal ligge som vedlegg i FoU-oppgaven ved innlevering.

Ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått karakter vil det være anledning til å omarbeide oppgaven ved første ny/utsatt eksamen. Etter dette leveres ny oppgave. Dersom FoU-oppgaven får bestått karakter, kan studenten ikke levere forbedret oppgave, men må eventuelt skrive ny FoU-oppgave ved ny eksamen. Dette innebærer at man skifter temaområde, eventuelt materiale for undersøkelse, faglig grunnlag og problemstilling. Innlevering av forbedret versjon av samme oppgave som ved tidligere eksamen er ikke tillatt, og slik innlevering vil ikke bli vurdert.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Oppgaven blir vurdert med graderte karakterer fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor.

Opptakskrav

Se programplanen.