EPN

KROP6100 Kroppsøving 1 for trinn 5-10, emne 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Physical Education 1, Level 5-10, Subject 1
Studieprogram
Kroppsøving 1 for trinn 5–10
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er en innføring i å være lærer i kroppsøving på trinn 5-10 i grunnskolen. Det legges vekt på å utvikle undervisningskompetanse i bevegelse og kroppslig læring, samt deltagelse og samspill i bevegelsesaktiviteter. Kunnskap om hvordan kroppsøving bidrar til elevens helhetlige utvikling står sentralt. Fagdidaktikken i emnet bygger på en praktisk tilnærming, der studentene lærer gjennom deltagelse og erfaring i ulike bevegelsesaktiviteter og i variert undervisning. Det blir lagt særlig vekt på tilpasset opplæring og læreres arbeid med å ta utgangspunkt i en mangfoldig elevgruppe for å skape inkluderende læringsmiljø i kroppsøving.

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfagets formål, egenart og legitimering og forbindelse til andre skolefag
 • har kunnskap om hva som kan fremme bevegelsesglede for elever
 • har kunnskap om undervisningsplanlegging, -gjennomføring og -evaluering i kroppsøving
 • har kunnskap om kroppsøving og kroppslig læring i et tverrfaglig perspektiv
 • har kunnskap om hvordan fair play-begrepet kan anvendes i kroppsøvingsfaget
 • har kunnskap om idretts- og bevegelsesaktiviteter, friluftsliv, leik, dans og tidsaktuelle bevegelsesaktiviteter i barne- og ungdomskultur
 • har kunnskap om leik som fenomen
 • har kunnskap om tilpassa opplæring og inkludering for en mangfoldig elevgruppe

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske retningslinjer
 • kan legge til rette for læringsarbeid som kan fremme bevegelsesglede i leik og andre bevegelsesaktiviteter
 • kan utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper innen leik, friluftsliv, dans, idrett og andre bevegelsesaktiviteter med tanke på undervisning i kroppsøving
 • kan utforske egne kroppslige uttrykk og lede og gjennomføre skapende prosesser hvor bevegelseserfaring og refleksjon er sentralt
 • kan gi svømmeopplæring på 5.-10. trinn og utføre livreddende førstehjelp og livberging i vann

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre nytte av mangfoldet blant elevene i undervisningen
 • reflektere over fagets innhold og rolle i en flerkulturell skole
 • kan drøfte på hvilken måte kroppsøving kan bidra til elevens allmenndanning
 • kan utøve profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Innhold

 • Praktisk-metodisk aktivitetslære: leik, svømming og livberging, dans, balleker og lagidretter.
 • Fagdidaktikk.
 • Tilpassa opplæring og inkludering.

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir lagt opp til undervisning basert på prinsippet om omvendt klasserom, der studentene før, mellom og etter samlingene arbeider med digitale produkt, pensumlitteratur og praktisk aktivitet. På samlingene blir det lagt vekt på student-aktive læringsformer som gruppearbeid, diskusjons-seminar og praktisk-metodiske øvinger i ulike bevegelsesmiljø.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Individuell digital mappe med produkt som dokumenterer arbeid mellom samlingene:
 1. Refleksjonsnotat om tilpasset opplæring og inkludering. Omfang: 1500 ord +/- 10%.
 2. Refleksjonsnotat om egen undervisningspraksis. Omfang: 1500 ord +/- 10%.
 3. Fagdidaktisk video om undervisning og læring i en valgfri aktivitet fra emnet. Omfang: Tre minutt +/- 10%.

Alle delene må være godkjent for at mappen skal vurderes som godkjent. For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplanen.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Det er krav om minimum 80 prosent deltakelse i all praktisk undervisning både i og ved campus. Kravet stilles av blant annet følgende grunner:

 • Mye av innholdet i praktiske aktiviteter kan man vanskelig lese seg til og er av en slik art at det ikke kan prøves til eksamen, for eksempel erfaringslæring, ferdighetslæring, progresjonsoppbygging og praksis.

Vurdering og eksamen

Eksamen gjennomføres i høstsemesteret. Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen over én uke (syv dager). Oppgaven skal ha et omfang på 4000 ord (+/- 10%).

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Eksamen blir vurdert med gradert karakterer fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor.

Opptakskrav

Se programplanen.