Emneplan forKOMLP6200 Praksis, 2.semester

Innledning

Praksisopplæringen har som overordnet mål å gi studenter som tar kompletterende lærerutdanning den kompetansen de trenger for å arbeide som lærere i den norske grunnskolen. Studentene skal bli kjent med den norske grunnskolen, lærerens arbeid og mangfoldet i den norske skole. Dette oppnås gjennom et tett samarbeid mellom Høgskolen og praksisopplæring. Praksisopplæringen har en progresjon hvor studentene får flere selvstendige oppgaver og større grad av ansvar. Det legges stor vekt på at studenten får utvikle et fagspråk, tilpasset norsk skolekontekst

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har kjennskap til ulike lesestrategier
  • har kunnskap og hvordan å integrere de grunnleggende ferdighetene muntlig, skriving og lesing i fagopplæringen
  • har kunnskap om flerspråklig utvikling og spesielle språklige utfordringer andrespråklige elever kan ha i norsk skole

 

Ferdigheter

Studenten:

  • kan anvende styringsdokumenter i planlegging av undervisning kan legge til rette for utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i arbeidet med fagene
  • kan bruke ulike arbeidsmåter og læremidler i undervisningen tilpasset 5. - 10. trinn
  • kan bruke vurdering som del av læringsarbeidet og legge til rette for elevenes egenvurdering
  • kan bruke elevaktive læringsmåter som er språk- og læringsfremmende
  • kan planlegge og gjennomføre undervisning som fremmer oppslutning om bærekraftig utvikling

 

Generell kompetanse

Studenten:

  •  kan bruke norsk skriftlig og muntlig på en tilfredsstillende måte i sin yrkesutøvelse som lærer

Innhold

I denne praksisperioden vektlegges språk og læring hvor studenten særlig skal arbeide med de grunnleggende ferdighetene skriving, lesing og muntlighet. Dette er nøkkelferdigheter både for studentenes egen læring av fagene på høgskolen og for å kunne utvikle elevenes læring i skolefagene. Mestring av disse ferdighetene legger grunnlag for videre utdanning og arbeidsliv. Temaer og krav til veiledet praksis er spesifisert i vurderingsrapporten. Praksisskolen bør legge til rette for at studentene kan bruke skoledagen også til forberedelser og arbeid knyttet til veiledet praksis.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studenten skal levere skriftlige veiledningsgrunnlag med didaktiske og fagdidaktiske vurderinger for all undervisning de har ansvar for. Arbeidskrav knyttet til praksis framkommer i emneplanen for profesjonsfaget (emne 1 og 3) og emneplanen for språk og læring (emne 2). Studenter som tar norskspråklige emner kan også ha arbeidskrav knyttet til praksis. Dette fremkommer i emneplanene.

 

Obligatorisk deltakelse

Veiledet observasjon og veiledet praksis utgjør en sentral del av studiet. Deltakelse i praksisopplæringen er obligatorisk og krever derfor 100% oppmøte (jf. Retningslinjer for praksisopplæringen ved grunnskole- og faglærerutdanningen, fakultetet LUI). Manglende deltakelse medfører at studenten ikke vil kunne få vurdert praksisperioden. Sykdom fritar ikke for krav om deltakelse.

Vurdering og eksamen

Praksis i andre semester inneholder 30 dager veiledet praksis

Skikkethetsvurdering

Lærerutdanningsinstitusjoner har ansvar for å vurdere om studenter er skikket for læreryrket. Løpende vurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetlig vurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. For nærmere informasjon, se forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30.juni 2006 med hjemmel i lov 1.april 2005 nr. 15 om universitet og høyskoler §4-10 sjette ledd.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Om emnet

Engelsk emnenavn
Practical Training, 2nd Term
Studieprogram
Høst: Kompletterende lærerutdanning
Omfang
0 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Kompletterende lærerutdanning
Emnehistorikk