Emneplan forKOMLP6100 Praksis, 1.semester

Innledning

Praksisopplæringen har som overordnet mål å gi studenter som tar kompletterende lærerutdanning den kompetansen de trenger for å arbeide som lærere i den norske grunnskolen. Studentene skal bli kjent med den norske grunnskolen, lærerens arbeid og mangfoldet i den norske skole. Dette oppnås gjennom et tett samarbeid mellom Universitetet og praksisopplæring. Praksisopplæringen har en progresjon hvor studentene får flere selvstendige oppgaver og større grad av ansvar. Det legges stor vekt på at studenten får utvikle et fagspråk, tilpasset norsk skolekontekst

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

  • har kunnskap om lærerens rolle i den norske skolen
  • har kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer
  • har kunnskap om hvordan styringsdokumenter påvirker skolehverdagen
  • har kunnskap om grunnleggende ferdigheter som grunnlag for læring
  • har kunnskap om observasjonsmetoder

Ferdigheter

Studenten:

  • kan observere undervisning, utøvende klasseledelse og elevers læringsmiljø, og drøfte hvordan ulike faktorer påvirker elevers læringsarbeid

Generell kompetanse

Studenten:

  • kan reflektere over profesjonsetiske dilemmaer
  • kan reflektere over overgangen mellom trinn

Innhold

Praksisopplæringen i første semester vektlegger det norske skolesystemet og dets styringsdokumenter, lærerprofesjonalitet, profesjonsetikk, vurdering og forholdet mellom språk og læring.

Tema for observasjon er knyttet til lærerens og elevens hverdag på skolen, og er spesifisert i vurderingsrapport for praksis. Observasjonstemaene er generelle, slik at praksislærer, i samarbeid med studenten, kan tilpasse temaene slik at de passer den enkelte student. Den enkelte students tidligere erfaringer og utdanning kan danne bakgrunn for disse vurderingene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studenten skal levere skriftlige veiledningsgrunnlag med didaktiske og fagdidaktiske vurderinger for all undervisning de har ansvar for. Arbeidskrav knyttet til praksis framkommer i emneplanen for profesjonsfaget (emne 1 og 3) og emneplanen for språk og læring (emne 2). Studenter som tar norskspråklige emner kan også ha arbeidskrav knyttet til praksis. Dette fremkommer i emneplanene.

Obligatorisk deltakelse

Veiledet observasjon og veiledet praksis utgjør en sentral del av studiet. Deltakelse i praksisopplæringen er obligatorisk og krever derfor 100% oppmøte (jf. Retningslinjer for praksisopplæringen ved grunnskole- og faglærerutdanningen, fakultetet LUI). Manglende deltakelse medfører at studenten ikke vil kunne få vurdert praksisperioden. Sykdom fritar ikke for krav om deltakelse.

Vurdering og eksamen

Praksis i første semester består av 20 dager veiledet observasjon

Vurdering skal støtte opp om læring og utvikling hos den enkelte student. I vurderingen vektlegges progresjon særlig når det gjelder faglig trygghet. Studenten har rett til jevnlig veiledning slik at de hele tiden er orientert om hvordan de fungerer vurdert opp mot læringsutbyttene for den enkelte praksisperiode. Vurderingsmøtet mellom praksislærere og kontaktlærere er et viktig treffpunkt for denne vurderingen.

I hver praksisperiode skriver studenten refleksjonslogger. Praksislærer setter innholdskrav for loggen, men den skal som minstekrav inneholde en egenvurdering. Egenvurderingen inngår som en del av vurderingsgrunnlaget for praksislærer.

Praksislærer skriver vurderingsrapport etter avsluttet praksisperiode etter hvert semester. Kriteriene for vurderingen er profesjonstemaene og læringsutbyttebeskrivelsene for praksisopplæringen. Vurderingen av studentene foregår i samarbeid mellom praksislærer, praksisskolens rektor og kontaktlærer fra høgskolen. Praksislærer har ansvar for at vurderingsarbeidet blir gjennomført, og setter karakter. Praksisopplæringen vurderes med karakteruttrykket «bestått/ikke bestått».

Studenter som står i fare for å ikke bestå en praksisperiode skal ha melding om dette senest midtveis i hver praksisperiode. Ved «ikke bestått praksis» må praksisperioden gjennomføres på nytt. Hvis praksisperioden blir vurdert til «ikke bestått» ved andre gangs forsøk, må studiet normalt avbrytes. For nærmere spesifisering av bestemmelsene, se forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Skikkethetsvurdering

Lærerutdanningsinstitusjoner har ansvar for å vurdere om studenter er skikket for læreryrket. Løpende vurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetlig vurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. For nærmere informasjon, se forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30.juni 2006 med hjemmel i lov 1.april 2005 nr. 15 om universitet og høyskoler §4-10 sjette ledd.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Om emnet

Engelsk emnenavn
Practical Training, 1st Term
Studieprogram
Høst: Kompletterende lærerutdanning
Omfang
0 stp.
Studieår
2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Kompletterende lærerutdanning
Emnehistorikk