EPN

KOML6400 Læring, språk og kommunikasjon Emneplan

Engelsk emnenavn
Language, Learning and Communication
Studieprogram
Kompletterende lærerutdanning
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Språk er et viktig verktøy for læring og for deltaking i samfunn og arbeidsliv. I emnet språk, læring og kommunikasjon de grunnleggende ferdighetene skriving, lesing og muntlig vektlagt. Det er nøkkelferdigheter både for studentenes egen læring av fagene på høgskolen og for å kunne utvikle elevenes læring i skolefagene. Mestring av disse ferdighetene legger grunnlag for videre utdanning og arbeidsliv.

Forkunnskapskrav

Emnet inngår i studieprogrammet for kompletterende lærerutdanning, og er beregnet på studenter som har fått innvilget opptak på dette programmet. Studenter må ha bestått minimum 10 studiepoeng fra emne 1 eller 2 og dokumentere norsk språk på B2-nivå, skriftlig og muntlig, fra Kompetanse Norge sin norskprøve.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til barn og unges språk- og litterasitetsutvikling

 • har kunnskap om norsk språk i et typologisk og kontrastivt perspektiv, og kan se eget morsmål i lys av dette

 • har kunnskap om flerspråklighet på individ- og samfunnsnivå og om spesielle språklige utfordringer andrespråkselever kan ha i norsk skole

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke varierte arbeidsmåter for å legge til rette for språk- og litterasitetsutvikling hos elevene

 • kan på en selvstendig måte og i samarbeid med andre integrere de grunnleggende ferdighetene muntlig, skriving og lesing i fagopplæringen

 • kan skrive ulike typer akademiske tekster om komplekse profesjonsrelaterte tema med en oversiktlig, leservennlig og hensiktsmessig oppbygging og uttrykksform og med utfyllende og nyansert argumentasjon og drøfting

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan bruke norsk skriftlig og muntlig på en tilfredsstillende måte i sin yrkesutøvelse som lærer

 • kan bruke språket muntlig og skriftlig til å videreformidle, bearbeide og sammenfatte informasjon på en hensiktsmessig måte

 • har kjennskap til språksituasjonen i Norge med to sidestilte skriftlige målformer og ikke-normert talemål og har strategier for å forholde seg til begge målformer og ulike talemålsvarianter i profesjonssammenheng

 • kan videreutvikle egen og andres språkforståelse ved å utforske nye språklige uttrykk, å gjøre komplekst og utfordrende innhold mer tilgjengelig for målgruppen og bruke sine flerspråklige og faglige ressurser og erfaringer i sin yrkesutøvelse som lærer

Innhold

 • lesing, skriving og muntlighet som grunnleggende ferdigheter

 • fagspråk, fagtekster og læremiddelanalyse

 • språk- og fagstimulerende arbeidsmåter i klasserommet

 • norsk språk i et kontrastivt perspektiv

 

Praksis

For nærmere beskrivelser av praksisopplæring, se egen plan for praksisopplæring.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet går over ett semester og tar i bruk varierte arbeidsformer og undervisningsmetoder, som for eksempel individuelt arbeid i form av selvstudium, fagskriving og oppgaveløsing veksler med gruppearbeid, arbeid i klassen og forelesninger. Flere oppgaver og arbeidskrav vil være nært knyttet til studentens erfaring og arbeid på praksisskolen. I løpet av semesteret skal det skrives en større skriftlig semesteroppgave.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 

Arbeidskrav 1: Muntlig presentasjon av en didaktisk plan

Studentene skal utarbeide et flerfaglig undervisningsopplegg knyttet til grunnleggende ferdigheter som skal gjennomføres i praksis. En didaktisk plan for undervisningsopplegget skal presenteres for lærer og medstudenter. Det skal gis begrunnelser for valgene studenten har gjort. Lærerne og medstudenter skal gi innspill på presentasjonen. Omfang: ca. 15 minutter.

 

Arbeidskrav 2: Fagtekst med drøfting

Skriftlig oppgave: Drøfting knyttet til en problemstilling som er relevant for semesteroppgaven Omfang: 1200 ord +/- 10 %.

 

Arbeidskrav 3: Utkast til semesteroppgaven

Skriftlig oppgave: Studentene skal levere et utkast på oppgaven de senere skal levere til eksamen. Det gis obligatorisk veiledning på utkastet, og studentene skal med bakgrunn i veiledningen arbeide videre med semesteroppgaven frem mot eksamen. Omfang: 2000-3000 ord.

 

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Emnet har krav om 80 % deltakelse i undervisningen. Fravær som overstiger 20 % medfører at studenten ikke får avlegge eksamen. For utfyllende informasjon om faglig aktivitet med krav om deltakelse, se programplandelen.

Vurdering og eksamen

En individuell skriftlig semesteroppgave som bygger på erfaringer fra praksis. Omfang: 4500 ord +/- 10 %. Nærmere beskrivelse av rammene for oppgaven vil foreligge ved semesterstart.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Ved ikke-bestått karakter vil det være anledning til å omarbeide oppgaven ved første ny og utsatt eksamen. Etter dette leveres ny oppgave. Dersom semesteroppgaven får bestått karakter, kan studenten ikke levere forbedret oppgave, men må eventuelt skrive ny FoU-oppgave ved ny eksamen. Dette innebærer at man skifter temaområde, eventuelt materiale for undersøkelse, faglig grunnlag og problemstilling. Innlevering av forbedret versjon av samme oppgave som ved tidligere eksamen er ikke tillatt, og slik innlevering vil ikke bli vurdert.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt, kilder skal oppgis.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes gradert karakterskala med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. Karakteren F brukes ved ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor.