EPN

KOML6300 Mangfold i skolen Emneplan

Engelsk emnenavn
Diversity in the School
Studieprogram
Kompletterende lærerutdanning
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir studentene innsikt i ulike perspektiver på læring: utvikling av gode læringsmiljø og inkluderende læringsfellesskap, barn og unges sosialisering. Emnet skal gjøre studenten i stand til å lede elevers læring, samt å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning tilpasset elevers ulike bakgrunn og behov. Studentene skal videreutvikle sine norskferdigheter både muntlig og skriftlig i undervisningen og gjennom arbeidskravene, særlig relatert til profesjonsfaglig og akademisk norsk.

Forkunnskapskrav

Emnet inngår i studieprogrammet for kompletterende lærerutdanning, og er beregnet på studenter som har fått innvilget opptak på dette programmet. Studenter må ha bestått minimum 10 studiepoeng fra emne 1 eller 2 og dokumentere norsk språk på B2-nivå, skriftlig og muntlig, fra Kompetanse Norge sin norskprøve.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike vurderingsformer og sammenhengen mellom vurdering og læring.

 • har kunnskap om tilpasset opplæring, inkludering og opplæring av elever med ulike behov og forutsetninger, da spesielt elever med flerspråklig bakgrunn og spesielle behov.

 • har kunnskap om spesialundervisning, spesialpedagogisk praksis og sentrale styringsdokumenter knyttet til elevers rettigheter og skolens plikter i møte med spesielle behov.

 • har kunnskap om hvordan konflikter og mobbing kan forebygges og håndteres

 • har kunnskap om sosialisering og sosialiseringsprosesser og identitetsutvikling i barne- og ungdomsårene.

 • har kunnskap om flerspråklig utvikling, om hvordan elevenes språklige erfaringer har innvirkning på læringsprosesser og om betydningen av å trekke inn elevenes språklige ressurser i undervisningen

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre tilpasset undervisning i det mangfoldige klasserommet og ha en kultursensitiv tilnærming til håndtering av ulike tradisjoner, verdier, kulturelle og religiøse praksiser med utgangspunkt i overordnede perspektiver slik de fremkommer i sentrale styringsdokumenter for skolen.

 • kan bruke ulike vurderingsformer og se sammenhengen mellom vurdering og læring

 • kan planlegge og igangsette tiltak som kan forebygge mobbing og konflikter.

 • kan bruke observasjon og intervju som metoder i pedagogisk arbeid i skolen

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingssamtaler og foreldresamtaler

 • kan gi klare, detaljerte beskrivelser og presentasjoner av komplekse emner, utdype og videreutvikle viktige momenter, argumentere overbevisende for et standpunkt og gi adekvate tilsvar til komplekse motargumenter

 • kan delta i ulike typer meningsutvekslinger på en språklige passende måte uten at språket setter noen begrensninger for kommunikasjonen og fremme dialog, gjensidig toleranse og respekt i læringsfellesskap preget av språklig og kulturelt mangfold

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har en kultursensitiv tilnærming til håndtering av ulike tradisjoner, verdier, kulturelle og religiøse praksiser med utgangspunkt i overordnede perspektiver slik de fremkommer i sentrale styringsdokumenter for skolen.

 • kan analysere og håndtere ulike former for mangfold med utgangspunkt i overordnede perspektiver slik de fremkommer i sentrale styringsdokumenter for skolen.

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingssamtaler og foreldresamtaler

 • kan synliggjøre kulturelt og språklig mangfold i norsk skole

 • har videreutviklet forståelse for den rollen språk og kommunikasjon har i profesjons- og utdanningssammenheng

Innhold

Emnet tar opp følgende hoved- og delområder:

Mangfold og tilpasset opplæring

 • sosialisering i det moderne samfunnet med vekt på kjønn, kultur og identitet

 • tilpasset opplæring og inkludering av elever med ulike behov, forutsetninger og språklige og kulturelle bakgrunner

 • vurdering og vurderingsformer

 • didaktikk rettet mot flerspråklige elever

 • spesialundervisning og elever med særlige behov

 

Kommunikasjon og samarbeid

 • læringsmiljø, mobbing, elevrelasjoner og samhandling

 • samarbeid skole - hjem

 • den profesjonelle samtale/utviklingssamtalen

 • kommunikative øvelser i norsk språk med fokus på norsk profesjonsspråk knyttet til foreldresamarbeid

 

Praksis

For nærmere beskrivelser av praksisopplæring, se egen plan for praksisopplæring.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet går over ett semester og tar i bruk varierte arbeidsformer og undervisningsmetoder, som for eksempel individuelt arbeid i form av selvstudium, fagskriving og oppgaveløsing veksler med gruppearbeid, arbeid i klassen og forelesninger. Flere oppgaver og arbeidskrav vil være nært knyttet til studentens erfaring og arbeid på praksisskolen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplandelen. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 

Arbeidskrav 1: Tilpasset opplæring og inkludering

Individuell skriftlig analyse av en case med relevans for praksisopplæringen. Omfang: 1000 ord +/- 10 %. Formålet med arbeidskravet er å gjøre kunnskapsbaserte overveielser med hensyn til tilpasset opplæring.

 

Arbeidskrav 2: Elevvurdering

Kandidaten skal skrive et fagnotat om vurdering (800 ord +/- 10 %) hvor kandidaten redegjør for ulike vurderingsformer og drøfter fordeler og utfordringer knyttet til ulike vurderingsformer. Formålet med arbeidskravet er at kandidaten skal gjøre seg kjent med ulike begreper innen vurderingstematikken og kunne reflektere rundt hvordan lærerens valg av vurderingspraksis kan ha innvirkning på elevenes læring.

 

Arbeidskrav 3: Informasjonsskriv til foresatte

Individuell skriftlig oppgave.

Del 1: Studenten skal skrive et informasjonsskriv til foresatte om hvordan han/hun vil jobbe med elevenes læringsmiljø.

Del 2: Studenten skal begrunne og reflektere rundt de valgene som ble tatt i informasjonsskrivet. Omfang totalt på del 1 og del 2 er 600 ord +/- 10 %. Formålet med arbeidskravet er at studenten skal gjøre seg kjent med relevant lovverk og teori knyttet til elevenes læringsmiljø og å øve på kommunikasjon med hjemmet.

 

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Emnet har krav om 80 % deltakelse i undervisningen. Fravær som overstiger 20 % medfører at studenten ikke får avlegge eksamen. For utfyllende informasjon om faglig aktivitet med krav om deltakelse, se programplandelen.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen, om lag 20 minutters varighet. Studenter trekker tema fra emneplanen 48 timer før eksamen og utvikler en problemstilling på bakgrunn av temaet. Studentene har 10 minutter til rådighet til å belyse sin problemstilling. Presentasjonen danner utgangspunktet for påfølgende samtale mellom student og eksaminator.

 

Ny/utsatt eksamen 

Ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen fremgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes gradert karakterskala med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. Karakteren F brukes ved ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.