EPN

KOML6100 Profesjonsrettet norsk Emneplan

Engelsk emnenavn
Norwegian Language Related to the Teaching Profession
Studieprogram
Kompletterende lærerutdanning
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Gjennom emnet skal studentene få innsikt i sentrale problemstillinger knyttet til den norske lærerrollen. Studentene skal videreutvikle sine norskspråklige ferdigheter med et spesielt fokus rettet mot arbeidet i som lærer i den norske grunnskolen. Etter fullført emne skal studentene kunne følge faglige drøftinger for å kunne ta stilling til ulike argumenter og synspunkter relatert til profesjonsutøvelsen. De skal kunne lese, forstå og orientere seg i profesjonsrelaterte tekster og bruke informasjonen fra disse for å forklare argumenter og uttrykke egne synspunkter om problemstillinger relevante for lærerprofesjonen. Studentene skal kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk på en slik måte at kommunikasjonen fungerer i skolekonteksten.

Forkunnskapskrav

Emnet inngår i studieprogrammet for kompletterende lærerutdanning, og er beregnet på studenter som har fått innvilget opptak på dette programmet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har praktisk kunnskap om norsk språksystem

 • har grunnleggende kunnskap om relevant norsk fagspråk som angår lærerprofesjonen og utøvelsen av læreryrket

 • har kunnskap om det norske skolesystemet og styringsdokumenter som regulerer skolens virksomhet, og til lærerrollen i norsk skole

 • har videreutviklet kunnskap om bruk av det norske språket i ulike situasjoner

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan forstå det vesentlige om allmenne og profesjonsfaglige emner i forelesninger, foredrag, tv- og radioprogrammer på norsk

 • kan lese og forstå hovedinnholdet på norsk i profesjonsrelaterte tekster og overordnende styringsdokumenter som regulerer skolens virksomhet

 • kan delta i profesjonsrelaterte samtaler på norsk ved å utrykke egne meninger og argumentere for egne synspunkter, samt kommentere og bygge videre på innspill fra andre.

 • kan holde klare, forberedte innlegg på norsk om profesjonsrelaterte emner, både med og uten digitale presentasjonsverktøy

 • kan skrive sammendrag på norsk av hovedinnhold i korte fagtekster, samt skrive sammenhengende tekster om personlige yrkeserfaringer og profesjonsrelaterte problemstillinger der det argumenteres for egne synspunkter

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i sin språklæringsprosess, og kan videreutvikle sine norskferdigheter

 • har grunnleggende forståelse for hvilken rolle språk og kommunikasjon har i profesjons- og utdanningssammenheng

Innhold

Undervisningen i tar opp følgende hovedområder:

 • Læreplanverket

 • Lærerrollen i norsk skole

 • Norsk språksystem

 • Utvikling av begrep og ordforråd, spesielt tilpasset lærerprofesjonen

 • Kommunikative øvelser

 • Arbeid med lytteforståelse

 • Arbeid med skriftlige tekster

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet er samlingsbasert med inntil sju samlinger i løpet av semesteret. Undervisningen veksler mellom ulike arbeids- og undervisningsformer som forelesninger, gruppearbeid. Mellom samlingene vil studentene jobbe individuelt med oppgaver knyttet til undervisningen på samlingene. Det gis nettbasert veiledning. Studiet forutsetter høy grad av selvstudium utenom oppsatt undervisning.

 

Praksis

Det er ingen praksis i dette emnet. For nærmere beskrivelse, se egen plan for praksisopplæring.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

I dette semesteret er det en sammenheng mellom arbeidskrav og eksamensform. For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplandelen. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 

Arbeidskrav 1: Å være lærer

Skriftlig tekst med omfang (300 ord +/- 10 %). Arbeidskravet gjennomføres individuelt. Formålet med dette arbeidskravet er at studentene skal øve på skriftlig fremstilling. Det vil bli gitt skriftlig tilbakemelding på teksten i arbeidskravet, i tillegg til vurderingen godkjent/ikke godkjent.

 

Arbeidskrav 2: Sammenligning av skolen i Norge og landet studenten har hatt sin skolegang i

Skriftlig tekst med omfang (300 ord +/- 10 %). Arbeidskravet gjennomføres individuelt. Formålet med dette arbeidskravet er at studentene skal øve på skriftlig fremstilling. Det vil bli gitt skriftlig tilbakemelding på teksten i arbeidskravet, i tillegg til vurderingen godkjent/ikke godkjent

 

Arbeidskrav 3: Sammendrag av en fagtekst

Skriftlig tekst med omfang (300 ord +/- 10 %), sammendrag av en fagtekst. Arbeidskravet gjennomføres individuelt. Formålet med arbeidskravet er at studentene skal få øvelse i å lese og forstå fagtekster, oppsummere hovedinnholdet og skrive en sammenhengende tekst. Det vil bli gitt skriftlig tilbakemelding på teksten i arbeidskravet, i tillegg til vurderingen godkjent/ikke godkjent

 

Arbeidskrav 4: Sammendrag av en muntlig fremstilling

Skriftlig tekst med omfang (300 ord +/- 10 %), sammendrag av en muntlig fremstilling. Arbeidskravet gjennomføres individuelt. Formålet med arbeidskravet er at studentene skal få øvelse i å forstå komplekse muntlige fremstillinger, oppsummere hovedinnholdet, uttrykke sine meninger og skrive en sammenhengende tekst. Det vil bli gitt skriftlig tilbakemelding på teksten i arbeidskravet, i tillegg til vurderingen godkjent/ikke godkjent

 

Arbeidskrav 5: Lærerintervju

I arbeidskravet skal studentene intervjue en lærer i norsk skole. I forkant skal studentene levere en intervjuguide med faglige begrunnelser (1000 ord +/- 10 %). Arbeidskravet gjennomføres individuelt. Studentene må selv avtale tidspunkt for intervju (30-45 min) med en lærer i grunnskolen. Det skal lages et refererende notat fra intervjuet. Intervjuet skal danne utgangspunkt for muntlig eksamen på dette emnet. Målet med arbeidskravet er at studenten skal få økt forståelse for lærerprofesjonen og for skolen som organisasjon, samt øve på muntlig kommunikasjon i en profesjonssammenheng. Lærerintervjuet og pensumlitteratur skal gi en bakgrunn for studentenes refleksjoner.

 

Arbeidskrav 6: Diskusjon av et profesjonsrelatert tema

Video med omfang 5-7 minutter. Arbeidskravet gjennomføres i grupper på 2-4 studenter. Formålet med arbeidskravet er at studentene skal få øvelse i å uttrykke egne meninger og delta i diskusjoner om profesjonsrelaterte temaer.

 

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Språklæringen forutsetter aktiv deltakelse i undervisningen, som vil rette seg mot utvikling av studentenes muntlige og skriftlige ferdigheter i profesjonsrelatert norsk. Gjennom studiet skal studentene utvikle sin yrkesspråklige kompetanse i norsk, gjennom interaksjon med andre studenter og faglærere, få nødvendige skriftlige og muntlige øvelser og relevant tilbakemelding på sin språkutvikling. Slike ferdigheter kan ikke tilegnes kun ved selvstudier, men må opparbeides gjennom reel dialog og ved tilstedeværelse i undervisningen. Emnet har krav om 80 % deltakelse, dette inkluderer både undervisning på samlingene og nettbaserte aktiviteter. Fravær som overstiger 20 % medfører at studenten ikke får avlegge eksamen. For utfyllende informasjon om faglig aktivitet med krav om deltakelse, se programplandelen.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av følgende to deler:

 • Del 1: Individuell muntlig eksamen (presentasjon av resultater fra arbeidskravet lærerintervju), omfang: 10-15 minutter.

 • Del 2: Mappeeksamen. Studentene skal bearbeide tre av arbeidskravene som de har arbeidet med i løpet av semesteret (arbeidskrav 1-4), og jobbe videre med dem ut fra gitt tilbakemelding. Tidligere versjoner av tekstene skal legges ved i mappen. I tillegg skal mappen inneholde et refleksjonsnotat (omfang 700 ord +/- 10 %) om egen språkutvikling og læringsprosess. Totalt omfang på mappen er mellom 2000 og 3000 ord.

 

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Studenten avlegger ny eksamen på den eksamensdelen som ikke er bestått. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1: Ingen.

Del 2: Alle hjelpemidler tillatt, kilder skal oppgis.

Vurderingsuttrykk

Eksamensdelene vurderes til bestått/ikke bestått. Eksamensdelene vektes likt. Begge eksamensdeler må være bestått for å få emnet bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet – storbyuniversitetet.