Emneplan forKOM6200 Språk og læring

Innledning

Språk er et viktig verktøy for læring og for deltaking i samfunn og arbeidsliv. I emnet språk og læring er de grunnleggende ferdighetene skriving, lesing og muntlig vektlagt. Det er nøkkelferdigheter både for studentenes egen læring av fagene på høgskolen og for å kunne utvikle elevenes læring i skolefagene. Mestring av disse ferdighetene legger grunnlag for videre utdanning og arbeidsliv. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap  

Studenten

 • har kjennskap til den andre leseopplæringa og ulike lesestrategier
 • har kunnskap om karakteristiske trekk ved fagspråk og fagtekster
 • har kunnskap om norsk språk i et typologisk og kontrastivt perspektiv, og kan se eget morsmål i lys av dette
 • har kunnskap om flerspråklig utvikling og spesielle språklige utfordringer andrespråkselever kan ha i norsk skole

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke varierte arbeidsmåter og vurderingsmåter i fagene og vurdere ulike typer elevarbeider
 • kan bruke elevaktive arbeidsmåter som er språk- og læringsfremmende

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke norsk skriftlig og muntlig på en tilfredsstillende måte i sin yrkesutøvelse som lærer
 • kan på en selvstendig måte og i samarbeid med andre integrere de grunnleggende ferdighetene muntlig, skriving og lesing i fagopplæringen

Innhold

lesing, skriving og muntlighet som grunnleggende ferdigheter

 • fagspråk, fagtekster og læremiddelanalyse
 • språk- og fagstimulerende arbeidsmåter i klasserommet
 • vurdering av ulike elevarbeider
 • norsk språk i et kontrastivt perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet går over ett semester og tar i bruk varierte arbeidsformer og undervisningsmetoder. Individuelt arbeid i form av selvstudium, fagskriving og oppgaveløsing veksler med gruppearbeid, arbeid i klassen og forelesninger. Med bakgrunn i studentenes norskspråklige ferdigheter vil en eventuell opplæring i norsk språk, praksisopplæring og fagopplæring i kompletterende lærerutdanning være nært knyttet sammen. Flere oppgaver og arbeidskrav vil være nært knyttet til studentens erfaring og arbeid på praksisskolen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksisopplæring

For nærmere beskrivelser av praksisopplæring, se egen praksisplan.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i emne 2 kan avlegges:

Muntlig presentasjon: Individuell muntlig presentasjon for medstudenter og lærer av et faglig emne, relatert til pensum. Omfang ca 10 minutter

Fagtekst: Individuell skriftlig fagtekst med utgangspunkt i pensumlitteraturen. Det vil knyttes IKT-krav til dette arbeidskravet. Nærmere retningslinjer gis i undervisningsplanen. Omfang 1000-1200 ord.

Språk og læring: Utarbeiding av et flerfaglig undervisningsopplegg knyttet til temaet språk og læring i gruppe. Undervisningsopplegget presenteres muntlig (ca 15 min) for medstudenter på høgskolen og gjennomføres i praksis. Nærmere retningslinjer gis i undervisningsplanen. Det er mulig å søke om å kunne utføre arbeidskravet individuelt.

Arbeidskravene vurderes til -godkjent- eller -ikke godkjent-. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen -ikke godkjent-, har anledning til maksimum to nye innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk. Se nærmere omtale av arbeidskrav i programplanen.

Obligatorisk tilstedeværelse

For å kunne avlegge eksamen i emnet kreves deltakelse i undervisning

 • udokumentert fravær som overstiger 20 % medfører at studenten ikke får avlegge eksamen.
 • studenter med dokumentert gyldig fravær fra undervisning som overstiger 20 %, må levere et skriftlig arbeid som kompenserer for fraværet.

Se nærmere omtale av obligatorisk tilstedeværelse i programplanen.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering består av to deler; skriftlig eksamen under tilsyn og muntlig eksamen:

 1. skriftlig eksamen under tilsyn, omfang 4 timer. Resultatet teller 49 % av endelig karakter.
 2. individuell muntlig eksamen, om lag 20 minutters varighet. Resultatet teller 51 % av endelig karakter.

Ny/utsatt eksamen

 • ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen
 • studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Eksamen under tilsyn: Inntil fem sider (A4) egenskrevne notater

Muntlig eksamen: Ingen  

Vurderingsuttrykk

Det benyttes graderte karakterer i begge delene. Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. F brukes ved ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer på skriftlig eksamen, på muntlig eksamen benyttes intern og ekstern sensor.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Language and Learning
Studieprogram
Høst: Kompletterende lærerutdanning
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Kompletterende lærerutdanning
Emnehistorikk