Emneplan forKOM6100 Det norske skolesystemet og lærerprofesjonen

Innledning

Dette emnet er en introduksjon til det norske skolesystemet og lærerprofesjonen. Lærerens mandat og oppgaver, styringsdokumenter for skolen og skolens rolle i et demokratisk samfunn er særlig vektlagt.  

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om undervisning for bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om hovedtrekk i nyere norsk historie
 • har kunnskap om det norske skolesystemet og styringsdokumenter som regulerer skolens virksomhet
 • har kunnskap om grunnleggende profesjonsetiske prinsipper og dilemmaer i tilknytning til undervisning og læring i skolen
 • har kunnskap om overganger mellom trinn og skoleslag
 • har kunnskap om arbeid med verdier og holdninger i undervisningen for å fremme kritisk refleksjon og handlingskompetanse hos elevene

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over didaktiske og skolefaglige spørsmål knyttet til elever med ulik bakgrunn
 • kan planlegge undervisning som fremmer oppslutning om bærekraftig utvikling og demokrati

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan aktivt forholde seg til hvordan profesjonelle verdivalg påvirker elevenes læringsarbeid
 • kan forstå sammenhenger mellom relevant forskning og muligheter i pedagogisk praksis

Innhold

Samfunnsfaglige perspektiver

 • utdanning for bærekraftig utvikling
 • hovedtrekk i norsk historie fra 1814
 • demokratiopplæring i skole

 

Lærerprofesjonalitet i skolen

 • lærerens mandat og oppgaver i lys av styringsdokumenter
 • den norske skolens innhold og verdigrunnlag
 • overganger mellom trinn og skoleslag
 • demokratisk deltakelse og medvirkning

Lærerarbeid

 • grunnleggende ferdigheter
 • profesjonsetikk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet går over ett semester og tar i bruk varierte arbeidsformer og undervisningsmetoder. Individuelt arbeid i form av selvstudium, fagskriving og oppgaveløsning veksler med gruppearbeid, arbeid i klassen og forelesninger. Med bakgrunn i studentenes norskspråklige ferdigheter vil en eventuell opplæring i norsk språk, praksisopplæring og fagopplæring i kompletterende lærerutdanning være nært knyttet sammen.Flere oppgaver og arbeidskrav vil være knyttet til studentens erfaring og arbeid på praksisskolen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksisopplæring

For nærmere beskrivelser av praksisopplæring, se egen praksisplan.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før skriftlig skoleeksamen kan avlegges:

Lærerintervju:

Individuell skriftlig og individuell muntlig presentasjon. Målet med arbeidskravet er at studenten skal reflektere rundt sin egen lærersosialisering. Lærerintervjuet og pensumlitteratur skal gi en bakgrunn for studentenes refleksjoner. Oppgaven er todelt med en skriftlig del (1200 ord, +/- 10 %) og et muntlig framlegg (ca 15 min). 

Profesjonsetikk:

Individuell skriftlig innlevering og individuell muntlig presentasjon. Målet med arbeidskravet er at studentene skal få øvelse i å forholde seg aktivt til etiske verdivalg i læreres hverdag. Arbeidskravet er knyttet til praksisopplæringen der studentene skal identifisere et profesjonsetisk dilemma, og analysere dette ved bruk av teori og modeller. Individuell skriftlig innlevering (1500 ord, +/- 10 %) og muntlig framlegg (ca15 min). 

Arbeidskrav vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til to nye innleveringer/ utførelser. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Se nærmere omtale av arbeidskrav i programplanen.

Obligatorisk tilstedeværelse

For å kunne avlegge eksamen i emnet kreves deltakelse i undervisning:

 • Udokumentert fravær som overstiger 20 prosent medfører at studenten ikke får avlegge eksamen.
 • Studenter med dokumentert gyldig fravær fra undervisning som overstiger 20 prosent, må levere et skriftlig arbeid som kompenserer for fraværet.

Se nærmere omtale av obligatorisk tilstedeværelse i programplanen. 

Vurdering og eksamen

Skriftlig eksamen under tilsyn, fire timer. 

Ny/utsatt eksamen

 • ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen
 • studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes gradert karakterskala med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. Karakteren F brukes ved ikke bestått eksamen.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer, tilsynssensor kvalitetssikrer eksamensoppgaven. 

Om emnet

Engelsk emnenavn
The Norwegian School System and the Teaching Profession
Studieprogram
Høst: Kompletterende lærerutdanning
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Kompletterende lærerutdanning
Emnehistorikk