EPN

KJTS3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal anvende kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg gjennom studiet, på et realistisk ingeniørproblem. De skal vise evne til å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter i en teoretisk og/eller praktisk problemløsning. Studentene skal vise en ansvarlig og etisk holdning i sin yrkeskompetanse. 

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på 1. og 2. studieår i studieprogrammet.

Forkunnskapskrav

Studenter må være registrert i 3. studieår og ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår pr 1. oktober, før bacheloroppgave tildeles.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • kan anvende og bearbeide kunnskap i vitenskap og teknologi for å løse bioteknologiske og kjemirelaterte problemstillinger
 • kan foreslå tekniske løsningsalternativer, analysere og kvalitetssikre resultatene

Ferdigheter

Studenten:

 • kan omsette kunnskapene sine til praktiske løsninger
 • behersker moderne analytiske og bioteknologiske metoder og har kunnskap om sikkert arbeid på laboratorier
 • kan kvalitetssikre og analysere resultater fremkommet i et prosjekt
 • kan dokumentere og drøfte resultater slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig
 • kan innhente litteratur og annen bakgrunnsinformasjon som er relevant for prosjektet samt skrive rapporter ut fra standardiserte metoder

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan, på en selvstendig og systematisk måte, utføre en ingeniøroppgave med en praktisk industriell eller forskningsmessig problemstilling
 • behersker å arbeide både selvstendig og i team med planlegging og gjennomføring av ingeniørfaglige prosjekter
 • har evne til å sette sitt eget arbeid inn i en større ingeniørfaglig sammenheng

Arbeids- og undervisningsformer

Bacheloroppgaven er en selvstendig prosjektoppgave som utføres av studenter i gruppe. Bacheloroppgaven skal ha et innhold som er relevant for den aktuelle studieretning. Bacheloroppgaven skal være metode- og problemorientert, og skal legges opp slik at studentene får anledning til å bruke kunnskaper og ferdigheter fra flere områder.

Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis gjøres i samarbeid med bedrift, næringslivsorganisasjon eller offentlig institusjon.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Litteratursøke- og kildekritikk kurs
 • Godkjent fremdriftsplan
 • To muntlige presentasjoner

Vurdering og eksamen

Vurdering av bacheloroppgaven i gruppe (2-4 studenter) vil skje på grunnlag av gjennomføringen av prosjektet, rapporten, muntlig presentasjon og poster på engelsk:

 1. Gjennomføringen og muntlig presentasjon teller 40 % og vurderes ut fra vanskelighetsgraden av prosjektet, planlegging, framdrift, initiativ, praktiske ferdigheter, vurderingsevne, selvstendighet og samarbeidsevne.  Denne delen av prosjektet kan ikke påklages.
 2. Rapporten og poster teller 60 % og vurderes ut fra faglig kvalitet, oversiktlighet, systematikk, språket, litteraturreferanser og grad av selvstendighet i skriveprosessen.

Begge delene av eksamen må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Ved eventuell klage på karakter, er det kun del 2, eksamensresultat på rapporten, som kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.