EPN

KJTS3100 Bioteknologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Biotechnology
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Bioteknologi bruker levende organismer (gjær, bakterier, planter, dyr) for å utvikle eller lage ulike produkter. Studenten skal få kunnskap om DNA-kloning, analyse og manipulering av nukleinsyrer, industriell mikrobiologi, proteomikk, immunologi og virologi. På laboratoriet vil studenten lære å utføre horisontal genoverføring, PCR, restriksjonskutting og genotyping. 

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på KJM2400 Biokjemi og mikrobiologi samt temaer fra KJM2300 Analytisk kjemi I. Det anbefales å ha bestått eksamen i KJM2400 Biokjemi og mikrobiologi.

Forkunnskapskrav

For å kunne ta laboratoriekurset i emnet kreves godkjent laboratoriekurs fra KJM2300 Analytisk kjemi I og KJM2400 Biokjemi og mikrobiologi eller tilsvarende kvalifikasjoner.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emne har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap 

Studenten:

 • har grunnleggende forståelse for bioteknologiske prinsipper
 • kan forklare hvordan man utfører DNA-kloning vha restriksjonsenzymer
 • kan beskrive DNA sekvenseringsmetoder Sanger sekvensering og Next Generation Sequencing
 • kan beskrive hvordan DNA amplifiseres ved endepunkt PCR og real-time PCR (qPCR)
 • kan beskrive hvordan mutasjoner oppstår og hvordan de kan repareres
 • har kjennskap til CRISPR teknologi
 • kan forklare prinsipp og fremgangsmåte for Western blotting
 • kan prinsippene for vekst av mikroorganismer og produksjon av biomolekyler i fermentor
 • kan redegjøre for oppbygningen av virus, hvordan virus infiserer celler og utvikles ved både lytisk og lysogen livssyklus
 • kan forklare medfødt og adaptiv immunitet, antistoffers struktur og funksjon i kroppen samt beskrive fagocytose

Ferdigheter

Studenten:

 • kan foreta valg av restriksjonsenzym og vektorer i rekombinant DNA teknologi
 • kan utføre analyse av DNA vha agarose elektroforese
 • kan transformere bakterier ved bruk av elektroporering
 • kan oppkonsentrere DNA fragmenter ved bruk av endepunkt PCR
 • kan utføre genotyping ved bruk av real-time PCR (qPCR)

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre bioteknologiske og molekylærbiologiske laboratorieforsøk
 • har et bevisst forhold til etiske konsekvenser av genteknologiske metoder i forbindelse med utvikling av genmanipulerte organismer, fosterdiagnostikk, rettsmedisinske analyser og DNA analyser i forbindelse med arvelige sykdommer
 • kan vurdere og formidle resultater fra bioteknologiske og genteknologiske laboratorieforsøk skriftlig 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, en muntlig presentasjon og laboratoriearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 6 dagers laboratoriekurs
 • 3 obligatoriske simuleringer (100% fullført, 80% riktige svar) (4-6 timer)
 • hverandre vurdering av labrapporter og muntlige presentasjoner (etikkoppgave) (2-4 timer)

Vurdering og eksamen

Deleksamen som består av:

 • 3 oppgaver (2 labrapporter i gruppe på 2-4 studenter, 10-20 sider per labrapport; en etikkoppgave i gruppe på 2-4 studenter som presenteres muntlig til klassen) (teller 50% av den endelige karakteren)
 • individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer (teller 50% av den endelige karakteren)

Eksamensresultat kan påklages etter den endelige karakteren er gitt. Kun den skriftlige eksamen kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet istedenfor skriftlig eksamen. Ved eventuell muntlig eksamensform ved ny og utsatt eksamen, kan eksamensresultat ikke påklages

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst, og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor på skriftlig del av eksamen og to interne sensorer på muntlig del. Ekstern sensor brukes jevnlig.