EPN-V2

KJM3500 Molekylær- og cellebiologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Molecular and cell biology
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal få en introduksjon til molekylærbiologi, genetikk og cellebiologi. Emnet starter med innføring i grunnleggende prinsipper i genetikk samt eukaryote geners og genomets struktur og molekylærbiologiske egenskaper. Emnet omhandler videre ekspresjon av det eukaryote genomet samt moderne molekylærbiologiske teknikker. Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på KJM2400 Biokjemi og mikrobiologi og KJTS3100 Bioteknologi.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har basalkunnskaper i genetikk og oppnår en god forståelse av molekylærbiologiske mekanismer i en eukaryot celle som spesifisert under.
 • har grunnleggende forståelse av klassisk genetikk.
 • kjenner til struktur og cellulær organisering av eukaryote nukleinsyrer.
 • kan gjøre rede for oppbygging og vedlikehold av eukaryote gener og genomer.
 • kan gjøre rede for det sentrale dogme i molekylærbiologi og angi hvordan disse prosessene reguleres i eukaryoter.
 • har kunnskap om sentrale cellulære prosesser: intracellulær transport, cellesignalering, cellesyklus
 • kan gjøre rede for molekylærbiologiske metoder som benyttes for å studere eukaryote gener.
 • kjenner til moderne metoder for å analysere genomer, transkiptomer og proteomer.
 • kjenne til generelle prinsipper i kreftutvikling
 • ha kjennskap til bioinformatikk

Ferdigheter

Studenten:

 • skal kunne presentere og svare på oppgaver både muntlig og skriftlig innenfor kunnskapsområdet som blir presentert på kurset.
 • forstår hvordan man bruker ulike molekylærbiologiske metoder for å kartlegge eukaryote gener og identifisere genprodukters funksjoner.
 • kan sammenligne sekvenser av nukleotider

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan tilegne seg kunnskap innen molekylær og cellebiologi.
 • kan forstå en forskningsartikkel hvor molekylærbiologiske metoder brukes.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og en muntlig presentasjon.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav (2-4 timer per arbeidskrav):

 • 3 Labster simuleringer (100% fullført, 80% riktige svar) (3-4 timer)
 • Hverandre vurdering av en annen presentasjon (2 timer)

Vurdering og eksamen

Deleksamen som består av:

 • en muntlig presentasjon av en vitenskapelig artikkel i gruppe av 2 studenter (teller 20% av sluttkarakter) som presenteres til klassen
 • en obligatorisk innlevering (teller 15% av sluttkarakter)
 • individuell muntlig eksamen (teller 65% av sluttkarakter)

Muntlig eksamen kan ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer for muntlig eksamen (en intern, en ekstern på avsluttende og to interne på muntlig presentasjon.)

Emneoverlapp

Emnet overlapper 5 studiepoeng med KJVE3520.