EPN

KJM1500 Fysikalsk kjemi Emneplan

Engelsk emnenavn
Physical Chemistry
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg kunnskap innen termodynamikk og kinetikk. I tillegg skal emnet gi grunnleggende kunnskap om radioaktivitet og koordinasjonskjemi.

Forkunnskapskrav

Bestått laboratoriekurs i KJPE1300 Generell kjemi.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • kan definere og gjøre beregninger med energi, arbeid og varme
 • kan gjøre rede for og gjøre beregninger av entalpi, H, entropi, S, og Gibbs' fri energi, G, for ulike prosesser
 • kan utlede og gjøre beregninger for sammenheng mellom likevektskonstanter, temperatur og termodynamiske størrelser
 • kan gjøre rede for og beregninger for faselikevekter/fasediagrammer
 • kan definere og gjøre beregninger for kolligative egenskaper
 • kan utlede sammenhenger mellom elektrokjemi og termodynamiske størrelser
 • kan bestemme reaksjonsorden og gjøre kinetiske beregninger
 • har grunnleggende kunnskap om energi og energioverføringer i ulike system, kunnskap om kolligative egenskaper og fase likevekter
 • har grunnleggende kunnskap om radioaktivitet
 • har grunnleggende kunnskap om innskuddsmetall og koordinasjonsforbindelser

Ferdigheter

Studenten:

 • kan utføre beregninger av termodynamiske størrelser for ulike prosesser og for faseoverganger
 • kan utføre utledninger av enkelte ligninger innen termodynamikk, kjemiske likevekter og faselikevekter, elektrokjemi samt reaksjonskinetikk
 • kan plotte og skissere fasediagrammer
 • kan bruke Nernst ligning og emf-målinger i beregninger
 • kan løse enkle hastighetslover som differensialligninger og bruke uttrykkene videre i beregninger

Generelle kompetanse

Studenten:

 • kan samarbeide i grupper både med praktisk og skriftlig arbeid
 • har innsikt i forskriftsmessig håndtering av kjemikalier på grunnlag av sikkherhetsdatablader og fra laboratorieerfaring

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, øvinger og demonstrasjon av laboratorieutstyr

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 4 individuelle obligatoriske øvingsoppgaver (2-4 timer pr øving)
 • 1 laboratorieøvelse med tilhørende laboratorierapport (2 - 5 sider)
 • 2 laboratorie simuleringer 

   

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet istedenfor skriftlig eksamen. Ved eventuell muntlig eksamensform ved ny og utsatt eksamen, kan eksamensresultat ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er overlapper 10 studiepoeng med KJTS1500.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.