EPN

KJM1400 Organisk kjemi Emneplan

Engelsk emnenavn
Organic Chemistry
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en oversikt over struktur og reaktivitet av organiske molekyler. I laboratoriekurset utføres organiske synteser og man bruker UV- og IR-spektrofotometere.

Forkunnskapskrav

Godkjent laboratoriekurs i KJPE1300 Generell kjemi eller tilsvarende kunnskaper.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet skal studenten ha følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • kjenner til struktur, stereokjemi og bindingsforhold i organiske molekyler.
 • kjenner til organiske syrer og baser
 • kjenner til reaksjoner med alkaner, alkener, alkyner, haloalkaner, aromatiske forbindelser, alkoholer, fenoler, etere, tioler, aldehyder, karboksylsyrer, karboksylsyrederivat og aminer
 • kjenner til utstyr som benyttes i organisk kjemi og hvordan dette brukes
 • vet noe om planlegging og utførelse av organiske synteser  
 • kan holde seg oppdatert om sentral kunnskap innenfor organisk kjemi

Ferdigheter

Studenten:

 • kan utføre organiske synteser etter en litteraturforskrift
 • kan sjekke identitet og renheten av et synteseprodukt ved fysikalske målinger og spektroskopi
 • kan rapportere resultatet av eget laboratoriearbeid slik at det kan reproduseres av andre

Generelle kompetanse

Studenten:

 • kan anvende kunnskaper om molekylers reaktivitet til vurdere alternative synteser mot hverandre og velge synteser som gir liten risiko med hensyn til sikkerhet, helse og miljø
 • kan vurdere eget arbeid og eventuelt forslå tiltak til forbedring av en eksisterende prosedyre
 • kan muntlig og skrifte formidle resultat av et laboratoriearbeid både for kjemikere og ikke-kjemikere
 • kan gjennom holdninger til og kunnskaper om organisk kjemi bidra til god praksis med hensyn på helse, miljø og sikkerhet på en arbeidsplass

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bestå av forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 6 dagers laboratoriekurs med 6 tilhørende skriftlige arbeidskrav (2 - 5 sider pr arbeidskrav)

Vurdering og eksamen

Del 1: Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer, teller 80%.

Del 2: Individuell mappeeksamen hvor de 10 beste av totalt 15 innleveringer, teller 20 %.

Begge deleksamener må være bestått for å få bestått i emnet (karakter E eller bedre). Alle tellende innleveringer i mappen må også være bestått for å få bestått (karakter E eller bedre) i emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet istedenfor skriftlig eksamen. Ved eventuell muntlig eksamensform ved ny og utsatt eksamen, kan eksamensresultat ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Studentene ha med egne notater, maksimalt 20 A4 ark

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

 En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.