EPN

KJM1100 Helse, miljø og sikkerhet Emneplan

Engelsk emnenavn
Health, Environment and Safety
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
0 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir innføring i grunnleggende begreper og forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) som er relevante for laboratoriearbeid ved program for bioteknologi og kjemi.

I dette emnet skal studentene få kunnskap om farer knyttet til laboratoriearbeid, og hvilke tiltak som gjøres for å redusere risikoen for uhell for å sikre seg selv og andre trygge arbeidsforhold i laboratoriene. Gjennom emnet får studentene opplæring i bruk av stoffkartotek og sikkerhetsdatablad.

Emnet er obligatorisk for alle studenter ved program for bioteknologi og kjemi. Emnet må være bestått for å ha adgang til laboratoriekursene i studiet.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om eget ansvar og plikter, og kjenner til generell ansvarsfordeling ved arbeid i laboratoriene

 • kjenner til lover og forskrifter som er relevante for arbeid i laboratorier og med kjemikalier

 • kjenner til stoffkartotek og sikkerhetsdatablad

 • kjenner til sikkerhets- og verneutstyr tilgjengelig på laboratoriene

 • kjenner til systemet og rutiner for rapportering av HMS-avvik, ulykker og nestenulykker

 • kjenner til beredskapsplanen for laboratoriene

 • kjenner til regler for orden og oppførsel i laboratoriene

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan innhente informasjon om kjemikalier fra sikkerhetsdatablader

 • kan anvende relevante deler av CLP-forordningen for å klassifisere fortynninger av kjemikalier og kjemikalieløsninger

 • kan vurdere sikkerhetstiltak og bruk av verneutstyr for sikkert laboratoriearbeid

Generelle kompetanse

Studenten:

 • kan gjøre HMS-vurderinger for å håndtere kjemikalier forskriftsmessig

 • kan opptre i henhold til regler og rutiner for sikkert arbeid på laboratoriene

 • har et bevisst forhold til HMS for å ivareta egen og andres sikkerhet på laboratoriene

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som digitale kursmoduler, forelesninger og øving.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Gjennomførte digitale kursmoduler med beståtte tester (totalt 30-50 spørsmål)

 • Deltakelse i obligatoriske forelesninger og øvinger (totalt 6 timer)

 • Innlevert signert ansvarserklæring

De digitale kursmodulene inkluderer elektroniske flervalgstester som må bestås. Testene kan tas om igjen til godkjent poengsum er oppnådd.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering

Mappen skal inneholde:

 • Flervalgstester

 • Ansvarserklæring

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

N/A