EPN

KDM3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Bacheloroppgaven i kunst og design studieretning mote og produksjon tar utgangspunkt i et valgt fordypningsområde og består av følgende to deler:

·       Et praktisk og skriftlig-teoretisk arbeid.

·       En muntlig presentasjon.

 

Bacheloroppgaven

I bacheloroppgaven skal studenten utvikle en problemstilling knyttet til valgt fordypningsområdet i mote og produksjon. Bacheloroppgaven skal baseres på egen praktisk skapende produksjon. Studenten skal benytte seg av den praktiske og teoretiske kompetansen han/hun har tilegnet seg gjennom hele studieløpet.

Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven skal studenten utvikle evnen til akademisk refleksjon, skriftliggjøring og formidling av designkonseptet og se dette i en samfunnsmessig kontekst.

Forkunnskapskrav

Bestått KDM3010 Material, produksjon og teknologi, KDM3400 2D- og 3D digital produksjonsverktøy, KDM3310 Innovasjon og bærekraftige designkonsepter, KDM2050 Motehistorie og teori, KDM3320 Innovasjon og eksperimentering og KDM3110 Profesjonsrolle og prosjektdesign 

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

·       har kunnskap om forholdet mellom praksis og teori i utforskningen av et designområde

·       har kunnskap om konseptutvikling og design, prosess og produkt

·       kan anvende relevant moteteori, vitenskapsteori og forskningsdesign muntlig og skriftlig

Ferdigheter

Studenten

·       kan strukturere og ferdigstille et eget prosjekt med en klart formulert problemstilling

·       kan utvikle et selvstendig designkonsept og se dette i en samfunnsmessig kontekst

·       kan planlegge, velge ut, anvende relevant teori og gjennomføre et designprosjekt

·       kan anvende vitenskapsteori og forskningsdesign

Generell kompetanse

Studenten

·       kan gjennomføre og selvstendig utvikle ulike designprosjekt

·       har innsikt i bruk av media, teknologi, materialer, redskaper og teknikker

·       har innsikt i og kan reflektere over kreativ, kommersiell motedesign og produksjon

·       skal kunne bidra gjennom egen praksis til bærekraftig utvikling av eget fagfelt

·       har oppøvet evne til kritisk tenkning

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet vil i hovedsak foregå i form av selvstendig arbeid, eller gruppearbeid i veiledningssituasjoner og gjennom prosessorientert skriving knyttet til forskningsdesign. Studenten har ansvar for egen læring, organisering og gjennomføring av arbeidet.

Emnet går over om lag tolv uker.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Obligatorisk tilstedeværelse i minimum fem veiledninger og seminarer.

Se aktuelle undervisningsplanen for nærmere informasjon om arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er todelt:

1. Praktisk og skriftlig arbeid (teller 60 prosent av totalkarakter):

·       Et praktisk skapende arbeid.

·       Et reflekterende og analyserende skriftlig arbeid (maks 7000 ord).

Besvarelsen skal følge retningslinjer for oppgaveskriving og relevant pensum skal anvendes i besvarelsen. 

2. Muntlig presentasjon (teller 40 prosent av totalkarakter):

Eksamensresultatet av del 1 kan påklages. Eksamensresultatet av del 2 kan ikke påklages.

Begge eksamensdelene må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få endelig bestått karakter.

Fravær - ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen F på bacheloroppgaven, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved fremstilling til utsatt eksamen skal bacheloroppgaven som ble vurdert til F til ordinær eksamen, være vesentlig forbedret/bearbeidet.

Ved fremstilling til ny eksamen innleveres bacheloroppgaven etter nærmere avtale med fakultetsadministrasjonen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt under del 1, Praktisk og skriftlig arbeid, så lenge regler for kildehenvisning følges.

Del 2: Ingen

Vurderingsuttrykk

Gradert skala: A-F.

Sensorordning

 Begge eksamensdelene skal vurderes av intern og ekstern sensor.