EPN-V2

KDM3400 2D- og 3D digital produksjonsverktøy Emneplan

Engelsk emnenavn
2D and 3D digital production
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emnet inngår teknologi, material- og produksjonsprosesser sett i sammenheng. 2D og 3D produksjonsverktøy vil belyse produksjonstilrettelegging som anvendes i dagens mote- og tekstilmarked.

Fokus rettes mot teknologi, design og produksjon av produkter og systemer for bærekraftig utvikling i et økologisk, sosialt og økonomisk miljø.

Emnet har en praktisk og teoretisk komponent, som omhandler kommersiell og konseptuell motedesign.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått 120 studiepoeng innen kunst og design: mote og produksjon eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik:

Kunnskap:

Studenten:

  • har kunnskap om materialbruk i en bærekraftig produksjonssammenheng
  • kan ulike produksjonsprosesser i fremstilling av klær
  • har kunnskap om digitale verktøy i en produksjonsprosess

Ferdigheter

Studenten:

  • kan vurdere kvalitet- og bærekraftige materialer i sine prosjekter
  • har kjennskap til bruk av digitale verktøy i fremstilling av mønster og tilrettelegging for produksjon

Generell kompetanse

Studenten:

  • kan reflektere, analysere og se sammenhengen mellom funksjon, teknikk og bruken av estetiske virkemidler i et bærekraftig perspektiv
  • kan eksperimentere og arbeide selvstendig innenfor fagområdet

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet forutsetter tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet brukes det arbeidsformer som forelesninger, workshop, veiledning og faglige debatter. Faglig diskusjon vil handle om hva studentene mener at bærekraft innebærer og hvilken praktisk betydning dette får i emnet. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne sett i et bærekraftig perspektiv. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum i emnet og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der. Felles presentasjoner og utstillinger vil danne grunnlag for drøfting og vurdering av studentarbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Følgende arbeidskrav må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.

  • Et gjennomført digitalt arbeid i fremstilling av mønster til et fysisk produkt.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av et praktisk-estetisk eksamensprosjekt med tilhørende skriftlig rapport. Prosjektets praktiske arbeid og rapport vurderes samlet ved innlevering og presentasjon. Eksamensresultatet kan påklages. Individuell eksamen.

1. Praktisk-estetisk prosjekt

Studenten skal vise til ulike fysiske og digitale utforskingsmateriell og produsere/utvikle et antrekk innenfor en av problemstillingene som tilhører emnet.

Dokumentasjon av eksamensprosjektet (om lag 500 ord).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått

Sensorordning

En intern sensor.

Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Ingen.