EPN

KDM3320 Innovasjon og eksperimentering Emneplan

Engelsk emnenavn
Innovation and experimentation
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er forberedende prosjektperiode til arbeidet med bacheloroppgaven. Studenten blir veiledet til å finne egen identitet og visjon gjennom eksperimentering i et nytenkende konsept. Det tas hensyn til design og klesproduksjon i forhold til bærekraftig utvikling i et økologisk, sosialt og økonomisk miljø, for å bli forberedt til å ta plass i en utfordrende mote- og tekstilindustri. Faglig diskusjon vil handle om hva studentene mener at bærekraft innebærer og hvilken praktisk betydning dette får i emnet. 

Det vises ellers til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i emnet.  

Anbefalte forkunnskaper

Bestått KDM3010 Material, produksjon og teknologi, KDM3400 2D- og 3D digital produksjonsverktøy, KDM3310 Innovasjon og konseptutvikling og KDM2050 Motehistorie og teori 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik:  

Kunnskap  

Studenten:  

  • kan anvende undersøkende og eksperimenterende metoder i praktiske prosesser  

  • har kunnskap om problemstillinger knyttet til form, materialvalg, teknikk, teknologi, bærekraft og mangfold  

Ferdigheter  

Studenten:  

  • skal anvende og synliggjøre kompetanse innen fremtidsrettet konsept og design    

  • skal utvikle egen identitet med eksperimentering i materialer og teknikker  

Generell kompetanse  

Studenten:  

  •  kan reflektere, analysere og se sammenhengen mellom konsept, materialer, funksjon, teknikk i en designfaglig arbeidsprosess  

  • kan eksperimentere og tenke nytt når det kommer til faglig identitet og uttrykk  

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet forutsetter tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet brukes det arbeidsformer som forelesninger, workshop, veiledning og faglige debatter. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne sett i et bærekraftig perspektiv. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum i emnet og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der. Felles presentasjoner og utstillinger vil danne grunnlag for drøfting og vurdering av studentarbeid.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.  

  • En presentasjon av et problemområde, individuelt / eller gruppe 

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet.

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om arbeidskrav.  

Vurdering og eksamen

Eksamen er et praktisk-estetisk eksamensprosjekt med tilhørende skriftlig oppgave. Prosjektet og oppgaven vurderes samlet. Eksamensresultatet kan påklages. Individuell eksamen.  

1. Praktisk-estetisk prosjekt  

Studenten skal produsere/utvikle et praktisk-estetisk arbeid innenfor en problemstillingene tilknyttet emnet.  

2. Skriftlig oppgave  

Studenten skal skrive et refleksjonsnotat som omhandle det praktisk-estetiske arbeidet, og skal omfatte om lag 1000 ord. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.  

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått  

Sensorordning

En intern sensor 

Emneoverlapp

5 studiepoeng overlapp mot KDM3300.