EPN

KDM3310 Profesjonsrolle og prosjektdesign Emneplan

Engelsk emnenavn
The professional role and project design
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er forberedende prosjektperiode til arbeidet med bacheloroppgaven. Studenten blir veiledet til å finne egen identitet og visjon gjennom å utvikle nytenkende konsepter med en fremtidsrelevans.

Det fokuseres på design og klesproduksjon i forhold til bærekraftig utvikling i et økologisk, sosialt og økonomisk miljø. Faglig diskusjon vil handle om hva studentene mener at bærekraft innebærer og hvilken praktisk betydning dette får i emnet. 

Anbefalte forkunnskaper

Bestått

KDM3010 Material, produksjon og teknologi  

KDM 3400 2D- og 3D digitalt produksjonsverktøy 

KDM 3110 Innovasjon og konseptutvikling  

KDM 2050 Motehistorie og teori

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik: 

Kunnskap 

Studenten 

 • skal ha kunnskap om lokale og globale strømninger for å genere nytenking, innovasjon og bærekraftige løsninger 
 • er kjent med prosesser og metoder for planlegging og gjennomføring av komplekse designprosjekter  
 • skal kunne anvende relevant fagterminologi og teori tilknyttet fagområdet

 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan identifisere og utvikle relevante bærekraftige designkonsepter i et lokalt og globalt perspektiv  
 • kan gjennom å definere, modellere og analysere problemstillinger for å velge passende arbeid- og designmetode for eget arbeid  
 • kan identifisere og analysere informasjon som er relevant for gjennomføring av prosjekter  
 • kan videreutvikle og utdype sin egen profesjonelle praksis gjennom en praktisk og teoretisk tilnærming 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan utvikle nyskapende bærekraftige designkonsepter og produkter i et lokalt og globalt perspektiv  
 • kan uttrykke og kommunisere designperspektiver, analyser og løsninger gjennom det visuelle, muntlige og skriftlige  
 • kan reflektere over sin egen faglig utvikling og relevante faglige - og yrkesetiske problemstillinger   

Innhold

Emnet inneholder både en teoretisk og praktisk komponent, men det er studentens behov for fordypning som vil definere vekting av innholdet i denne perioden. Studenten skal med en kritisk refleksjon utvikle et prosjektdesign, en plan som danner grunnlaget for hvordan bachelorprosjektet skal utføres. I denne planen skal blant annet prosjektets omfang, mål, fokus, mottaker og innovasjonselement beskrives. Den praktiske komponenten utføres som et ledd for å kunne beskrive gjennomføring av design- og produksjonsprosesser. 

Det vises ellers til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i emnet.  

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet forutsetter tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet brukes det arbeidsformer som forelesninger, workshop, veiledning og faglige debatter. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne sett i et bærekraftig perspektiv. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum i emnet og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der. Felles presentasjoner og utstillinger vil danne grunnlag for drøfting og vurdering av studentarbeid. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Eksamen er innlevering av  visuell dokumentasjon av praktisk arbeid med skriflig oppgave. Prosjektet og oppgaven vurderes samlet.  Eksamensprosjektet kan utføres individuelt eller i gruppe.  

Eksamensbesvarelsen vil bli vurdert på innleveringen av: 

1. Visuell dokumentasjon bestående av:

 • Den praktiske komponenten i oppgaven består av visuell dokumentasjon og grafiske modeller som visualiserer nye designkonsepter og produkter.
 • Dokumentasjon av arbeidsprosessen som viser, innhenting av innsikts materiale for det visuelle og skriftlige arbeidet, valg av arbeidsmetoder og verktøy og valg av estetiske virkemidler som er blitt tatt underveis i perioden 

2. Skriftlig oppgave 

Den skriftlige oppgaven skal omhandle det praktisk arbeidet, og skal omfatte om lag 1000 ord. Oppgaven leveres digitalt sammen med det praktisk arbeidet.

Besvarelsen skal følge retningslinjer for oppgaveskriving og relevant pensum skal anvendes. Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen. 

Eksamensresultatet kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått

Sensorordning

En intern sensor.

Emneoverlapp

5 studiepoeng overlapp mot KDM3300.