EPN

KDM3010 Material, produksjon og teknologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Materials, production and technology
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I tredje års studiet forberedes studenten til å gå inn i en utfordrende mote- og tekstilindustri, som klesdesigner eller produktutvikler, med en egen kreative visjon. Emnets fokus retter seg mot bærekraftige materialkvaliteter og produksjon av produkter ved hjelp av teknologi og systemer i et økologisk, sosialt og økonomisk miljø.  

Emnet har en praktisk og teoretisk komponent, som omhandler emnet bærekraft rundt kommersiell og konseptuell motedesign hvor videreføring av manuelle arbeidsmetoder overføres til digitale systemer.   

Det vises ellers til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i emnet.  

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført KDM2410 Active Wear eller tilsvarende. 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik:  

Kunnskap  

Studenten:  

  • har kunnskap om produksjonsmetoder, egnede teknikker og materialers egenskaper i utvikling av ulike typer klær  

  • har kjennskap til relevant forsknings og utviklingsarbeid innen fagområdet 

  • har kunnskap om teknikk og materialbruk knyttet til kommersiell og konseptuell motedesign  

Ferdigheter  

Studenten:  

  • kan anvende og utvikle digital, teknisk og håndverksmessige ferdigheter på en nyskapende måte innen design og produktutvikling  

  • kan arbeide selvstendig ut fra et valgt problemområde  

  • har kunnskap om bærekraft knyttet til det tekstile fagområdet   

Generell kompetanse  

Studenten:  

  • kan reflektere, analysere og se sammenhengen mellom funksjon, teknikk og bruken av estetiske virkemidler i et bærekraftig perspektiv  

  • kan eksperimentere og arbeide selvstendig innenfor fagområdet  

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet forutsetter tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet brukes det arbeidsformer som forelesninger, workshop, veiledning og faglige debatter. Faglig diskusjon vil handle om hva studentene mener at bærekraft innebærer og hvilken praktisk betydning dette får i emnet.  Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne sett i et bærekraftig perspektiv. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum i emnet og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der. Felles presentasjoner og utstillinger vil danne grunnlag for drøfting og vurdering av studentarbeid.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen:  

  • Utforming av digital mønsterkonstruksjon 
  • Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær emnet. 

Vurdering og eksamen

Eksamen er et praktisk-estetisk eksamensprosjekt med tilhørende skriftlig rapport med refleksjon over gjennomført arbeid. Prosjektets praktiske arbeid og skriftlige rapport vurderes samlet. Eksamensresultatet kan påklages. Individuell eksamen.  

  1. Praktisk-estetisk prosjekt  

Studenten skal produsere/utvikle et praktisk-estetisk arbeid innenfor en av problemstillingene som tilhører emnet.  

2. En rapport med visuell uttrykksform og kort refleksjonsnotat av eksamensprosjektet på om lag 1000 ord.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.  

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått  

Sensorordning

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene).  

Ekstern sensor brukes jevnlig.  

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp mot KDM3000.