EPN

KDM2420 Corporate internship Emneplan

Engelsk emnenavn
Corporate internship
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet består av om lag 9-10 ukers praksisopphold i bedrift eller ved en annen utdanningsinstitusjon. Studenten tar del i den daglige driften og får kjennskap til bedriftens oppbygging, struktur, kultur og verdisyn.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått 90 studiepoeng innen kunst og design: mote og produksjonsemner eller tilsvarende.  

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik:

 

Kunnskap

Studenten:

  • har innblikk i ulike faglige kompetanseområder som er relevante ved utvikling av prosjekter
  • har innsikt i en bedrifts eller en utdanningsinstitusjons organisatoriske struktur og verdisyn

 

Ferdigheter

Studenten:

  • kan delta konstruktivt i arbeidet i bedriften/annen utdanningsinstitusjon
  • kan drøfte og reflektere over ulike kulturelle og etiske perspektiv, arbeidsmetoder, samhandling og rolleforståelse innad i en bedrift/annen utdanningsinstitusjon

 

Generell kompetanse

Studenten:

  • har forståelse for å arbeide med fagområdet i kommersielle sammenhenger/ fordypning i fagområdet fra annen utdanningsinstitusjon
  • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet forutsetter tilstedeværelse og aktiv deltakelse ved praksisstedet eller i annen utdanningsinstitusjon.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk tilstedeværelse i bedrift eller annen utdanningsinstitusjon. Studenten kan ikke ha mer enn 10 prosent fravær i emnet.
  • 4 statusrapporter/loggføringer sendt praksislærer i løpet av perioden

Vurdering og eksamen

Praksisrapport på 2200-2500 ord.

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått

Sensorordning

En intern sensor

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp mot KDM2400.