EPN

KDM2410 Active wear Emneplan

Engelsk emnenavn
Active wear
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en grunnleggende innføring i brukerdrevet innovasjonsprosser  for å utvikle nye fritids- og sportsklær. Gjennom design, produtvikling og prototyping skal studenten tilegne seg en grunnleggende forståelse hvordan form, funksjonalitet , materialitet og teknikk  bidrar til visuelle og funksjonelle løsninger for klær som skal brukes ved  fritids- og sportsaktiviteter. Materialitet, kultur og livsstil er sentrale perspektiver i emnet og sees i sammenheng med nordiske klimatiske forhold.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet KD 2000 

Læringsutbytte

LÆRINGSUTBYTTE

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om produksjonsmetoder, egnede teknikker og materialers egenskaper ved utvikling av funksjonelle klær for fritid og sport
 • har kunnskap om bærekraft knyttet til tekniske tekstiler . 
 • har kjennskap til relevant forsknings og utviklingsarbeid innen fagområdet.

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan utvikle en egen kolleksjon for fritid og/eller  sport  
 • kan bygge form ved hjelp av manuelle og digitale verktøy.
 • kan  design og produksjon av klær i forhold til funksjon, form, teknikk og materialer.   

 

 Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere, analysere og se sammenhengen mellom funksjon, form, teknikk og materialer.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer. 
 • kan vurdere egnede arbeidsmetoder for eget arbeid .

Innhold

Studenten skal gjennom produtvikling og prototyping tilegne seg en grunnleggende forståelse hvordan  design, form, funksjonalitet , materialitet og teknikk  bidrar til visuelle og funksjonelle løsninger for klær som skal brukes ved fritids- og sportsaktiviteter. Faginnholdet som ligger til grunn for perioden er informasjonsinnhenting for å utvikle klær som svarer til ulike målgruppers funksjonelle behov. Det blir i perioden lagt vekt på forholdet mellom teori og praksis

Det vises for øvrig til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i emnet. 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet forutsetter tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet brukes det arbeidsformer som forelesninger, seminarer, veiledning og faglige debatter. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter og faglige forståelse. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utenom pensum i emnet, og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen: 

 • Deltagelse ved emnets midtveispresentasjon hvor studenten fremlegger muntlig et problemområde, egen praktiske progresjon, oversikt over relevant faglitteratur og en arbeidsplan for aktivitet og disponering av tid.  

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om arbeidskrav. 

Vurdering og eksamen

Eksamen er et praktisk-estetisk arbeid med tilhørende skriftlig refleksjonsnotat. Den praktiske  og skriftlige oppgaven vurderes samlet.  

Eksamensbesvarelsen vil bli vurdert på innleveringen av: 

 1. Praktisk-estetisk arbeid
 • Den praktiske komponenten i oppgaven er å designe en mini kolleksjon innenfor et selvvalgt tema som tilhører emnet. 
 • Søm og prototyping av 2 antrekk.
 • Dokumentasjon av arbeidsprosessen som viser til valg av arbeidsmetoder og verktøyer,  innhenting av innsiktsmateriale for det visuelle og skriftlige arbeidet og valg av estetiske virkemidler som er blitt tatt underveis i perioden. 

2. Skriftlig oppgave 

 • Refleksjonsnotatet skal omhandle det praktisk-estetiske arbeidet, og skal omfatte om lag 1000 ord. Oppgaven leveres digitalt sammen med det det praktiske arbeidet. Innleveringen gis en helhetlig vurdering med én karakter.

Besvarelsen skal følge retningslinjer for oppgaveskriving og relevant pensum skal anvendes. Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen. 

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av oppgavene). Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp mot KDM2400.