EPN

KDM2070 Estetikk, marked og 3D virtuell motedesign Emneplan

Engelsk emnenavn
Esthetics, markets, and 3D virtual fashion-design
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir grunnleggende innføring i hvordan konseptutvikling, visuelle virkemidler og produksjonsprosesser kan brukes til å utvikle personlige og sterke kommersielle merkevarehistorier. Studenten vil tilegne seg grunnleggende kompetanse innen digital 3D design. Dette er digitale verktøy som vil være sentrale i mote- og tekstilnæringen for utvikling av nye bærekraftige forretningsmodeller, produksjonsmetoder og produkter. Det legges vekt på å designe klær for langvarig bruk gjennom blant annet virtuell prototyping og ved å se på klærnes emosjonelle kvaliteter ved analysere og reflektere over plaggets fysiske og visuelle kvaliteter.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått KDM1200 Faglig fordypning

Forkunnskapskrav

Ingen

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik:

Kunnskap:

Studenten:

 • kan tilegne seg en grunnleggende markedsforståelse ved å se sammenhengen mellom det kommersielle og kreative aspektet ved en designprosess.
 • har grunnleggende kunnskap om ny teknologi og digitale verktøy for å kunne gjennomføre designprosjekter med faglig fordypning i et bærekraftig perspektiv.
 • er kjent med prosesser og metoder for utvikling av designkonsepter og produkter.
 • kan anvende relevant teori og fagterminologi knyttet til fagområdet.

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan videreutvikle designkonsepter og -produkter som bidrar til bærekraftig utvikling av motefeltet.
 • kan identifisere og analysere relevant informasjon for å utvikle ulike designprosjekt
 • kan reflektere skriftlig over hvordan ny teknologi og digitale verktøy kan bidra til å endre profesjonsrollen.
 • kan identifisere og analysere relevant informasjon for å utvikle et kommersielt designprosjekt som bidrar til bærekraftig utvikling av motefeltet.

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter og bruke digitale verktøy i innovasjon og nyskapning.
 • kan formidle designperspektiver, analyser og løsninger visuelt, digitalt, muntlig og skriftlig.
 • kan kritisk vurdere faglige og yrkesetiske problemstillinger i et lokalt og globalt perspektiv og presentere disse.

Innhold

Studenten skal tilegne seg grunnleggende designkompetanse som omfatter markedsforståelse, konseptutvikling, visuelle og digitale virkemidler, 3D simulering og produksjonsprosesser. Faginnholdet i emnet omfatter informasjonsinnhenting for produktutvikling til en målgruppe og et marked. Studenten vil arbeide med digitale og teknologiske verktøy som kan forenkle kommunikasjon av idéer og produkter i utviklingsprosesser. Det blir lagt vekt på forholdet mellom teori og praksis.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er progresjonsbasert, fra felles grunnleggende oppgaver til selvstendig arbeid med valgt tema. I studiet brukes det arbeidsformer som forelesninger, workshop, veiledning og faglige diskusjoner. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne. Det forventes at studenten anvender pensum i emnet, samt innhenter annet relevant fagstoff utover pensum og bruker læringssentrene og de ressursene som tilbys der. Felles presentasjoner og utstillinger vil danne grunnlag for drøfting og vurdering av studentarbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen. 

 • Midtveispresentasjon av eget prosjekt med problemområde, arbeidsplan og progresjon i praktisk og skriftlig arbeid, samt oversikt over utvalgt faglitteratur.

Vurdering og eksamen

Eksamen er to-delt mappeeksamen med et praktisk-estetisk arbeid og en skriftlig oppgave. Eksamensprosjektet er en individuell oppgave.

Eksamensbesvarelsen vil bli vurdert på innleveringen av: 

 1. Praktisk-estetisk arbeid
  • Den praktiske-estetiske delen av oppgaven er å designe en digital kolleksjon innenfor et selvvalgt tema som tilhører emnet.
  • Dokumentasjonsmappe av arbeidsprosessen som viser til valg av arbeidsmetoder og verktøyer, innhenting av inspirasjonsmateriale for det visuelle og skriftlige arbeidet og valg av estetiske virkemidler som er blitt tatt i prosessen. 
 2.  Skriftlig del
  • Skriftlig oppgave som beskriver og drøfter det praktisk-estetiske arbeidet ut fra fagteori og egen prosess. Oppgavebesvarelsen skal følge retningslinjer for akademisk skriving og relevant pensum og selvvalgt tilleggslitteratur skal anvendes. Omfang: Ca. 1500 ord. Den praktisk-estetiske og skriftlige oppgavebesvarelsen sensureres samlet. Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

To sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Sissel Isachsen

Emneoverlapp

Emnet overlapper med KDM 2040 og KDM 2500.