EPN

KDM2060 Motedesign og produksjon for bærekraft Emneplan

Engelsk emnenavn
Fashion-design and sustainable production
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir kompetanse for arbeid med design- og produksjon i kommersiell mote- og tekstilbransje. Emnet omhandler eksperimentering i form, teknikk- og materialbruk i design for bærekraft. Det blir gjennomgående lagt vekt på forholdet mellom teori og praksis.

Emnet fokuserer på refleksjon og analyse innenfor segmentet Ready to Wear (RTW), arbeid med konsept, design, funksjon, material og teknikk, samt visualisering og dokumentasjon av motefaglig arbeidsprosess. Digitale verktøy innen mønsterkonstruksjonsprogrammet AccuMark inngår i emnet.

Det legges vekt på eksperimentering, bærekraftige valg og nytenkning når det kommer til faglig identitet og eget uttrykk.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått KDM 1200 faglig fordypning.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om produksjonsmetoder, egnede teknikker og materialers egenskaper.
 • har kunnskap om tekstile produkters livsløp og deres positive og negative miljøpåvirkning.
 • har kunnskap om prinsipper og praksiser i design for bærekraft, og hvordan disse kan praktiseres i motedesign.
 • har kunnskap om fagteori i design for bærekraft og relevant forsknings og utviklingsarbeid innen fagområdet.

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan designe et eget konsept og utvikle en egen kolleksjon
 • kan bygge form ved hjelp av manuelle og digitale verktøy.
 • kan utvikle eget konsept og bygge en egen kolleksjon basert på design for bærekraftig utvikling.
 • kan anvende teoretiske kilder om tekstile materialer og design for bærekraft i skriftlige refleksjoner.

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle og reflektere over helse, miljø og sikkerhet (HMS) i motedesign og -produksjon.
 • har kjennskap til design og produksjon av klær og tekstiler i forhold til funksjon, form, teknikk og materialer.
 • kan reflektere, analysere og se sammenhengen mellom funksjon, teknikk og bruken av estetiske virkemidler i et bærekraftig perspektiv.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter på en selvstendig måte.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet forutsetter tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet brukes det arbeidsformer som forelesninger, seminarer, veiledning og faglige diskusjoner. Faglig diskusjon vil handle om hvordan design for bærekraft kan utvikles og praktiseres i motefeltet. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter og faglige forståelse. Det forventes at studenten anvender pensum i emnet, samt innhenter og anvender relevant fagstoff utenfor pensum. Det oppfordres til å bruke universitetsbiblioteket og de ressursene som tilbys der.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.

 • Midtveisseminar som viser oppgavens problemområde, inspirasjonsmaterialer, moodboard, kolleksjonsoppbygging, referanse av kilder og en toile som viser silhuett, volum og detaljer.

Vurdering og eksamen

Eksamen er to-delt mappeeksamen med et praktisk-estetisk arbeid og en skriftlig oppgave. Eksamensprosjektet er en individuell oppgave.

 1. Praktisk-estetisk prosjekt
  • Den praktiske-estetiske delen av oppgaven er å designe en minikolleksjon innenfor tema avantgarde på 4-6 antrekk og produsere et antrekk rettet mot det kommersielle markedet.
 2. Skriftlig del
  • Den skriftlige delen av oppgavebesvarelsen beskriver og drøfter problemstillingen ut fra fagteori og egen prosess fra ide til ferdig produkt som skal belyse refleksjon rundt motedesign for bærekraft. Oppgavebesvarelsen skal følge retningslinjer for akademisk skriving og relevant pensum skal anvendes. Omfang: Ca. 1500 ord.

Den praktisk-estetiske og skriftlige oppgavebesvarelsen sensureres samlet. Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisninger følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Sissel Isachsen (Ingvill Maus).

Emneoverlapp

5 studiepoeng overlapp mot KDM2010. 10 studiepoeng overlapp mot KDM2010.

Emnet overlapper med KDM 2020 og 2030.