EPN

KDM2050 Motehistorie og teori Emneplan

Engelsk emnenavn
Fashion history and theory
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar sikte på å styrke studentens kunnskap innen motehistorie og relevant teori rettet mot kommersiell og konseptuell motedesign.  

Fokus rettes også mot aktuelle problemstillinger som kjønn, flerkulturelle perspektiv, bærekraft og teknologi.  

Vitenskapsteori og arbeid med forskningsdesign inngår i emnet, med mål om å styrke studentens teoretiske refleksjon rundt den praktiske utøvelsen av studiet.  

Det vises for øvrig til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i emnet. 

Anbefalte forkunnskaper

Ingen 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse slik: 

Kunnskap 

Studenten 

  • har kunnskap om motehistorien og teoretiske perspektiv knyttet til det tekstile fagområdet 

  • har kjennskap til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet 

  • kjenner til problemstillinger knyttet til kjønn og flerkulturelle perspektiv og kan reflektere over disse i en faglig sammenheng 

 

Ferdigheter 

Studenten 

       

  • kan presentere og formidle relevant forsknings- og utviklingsarbeid fra fagområdet
  • kan reflektere, analysere og se sammenhengen mellom konsept, ide og bruken av estetiske virkemidler i ulike motepraksiser og konsepter 
  • ​behersker sentrale begrep og kan anvende relevant teori 

Generell kompetanse 

Studenten 

  •  kan reflektere, analysere og se sammenheng mellom aktuelle samfunnstendenser i fagområder 

  • kan reflektere, analysere og se sammenhengen mellom funksjon, teknikk og bruken av estetiske virkemidler i et bærekraftig perspektiv 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet forutsetter tilstedeværelse og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet brukes det arbeidsformer som forelesninger, workshop, veiledning og faglige debatter. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, faglige forståelse og evne til formidling.  

Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum i emnet og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der. Felles presentasjoner vil danne grunnlag for drøfting og refleksjoner i undervisningen. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen. 

  • Presentasjon av forskningsdesign: Formulere og presentere en aktuell problemstilling og tenkt undersøkelse av et motehistorisk tema. Presentasjonen har en tidsramme på 10 minutter.  

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær emnet. 

Vurdering og eksamen

Eksamen er en skriftlig oppgave der illustrasjon og bruk av fagteori inngår.  

Den skriftlige oppgaven skal omhandle en selvvalgt aktuell problemstilling, og skal omfatte om lag 1500 ord. 

Oppgavebesvarelsen skal følge retningslinjer for akademisk skriving og relevant pensum skal anvendes.

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått 

Sensorordning

En intern sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). 

Ekstern sensor brukes jevnlig. 

Emneoverlapp

5 studiepoeng overlapp mot KDM2010.