EPN

KDM1200 Faglig fordypning Emneplan

Engelsk emnenavn
Subject areas - specialisation
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en videreføring i motefaglige kunnskaper og ferdigheter, som mønsterkonstruksjon og materialforståelse. Emnet gir også en innføring i relevante teorier som skal sette studenten i stand til å reflektere over, argumentere og formidle skapende prosesser.

Emnet er organisert i form av tre prosjekter der det tredje prosjektet er et eksamensprosjekt.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått KDM1100 Idéutvikling og grunnleggende emneområder eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om form, teknikk og materialbruk
 • kan anvende relevant teori i egne prosjekt
 • har kunnskap om materialers livsløp, miljøpåvirkning, oppbygning, egenskaper og bearbeidingsmuligheter, samt HMS-tiltak i arbeid med disse i motedesign og -produksjon.

Ferdigheter

Studenten

 • kan ta valg og eksperimentere med form, materialer, teknikker og redskaper og anvende disse i arbeidet med idéutvikling, funksjon og uttrykk
 • kan reflektere over, argumentere for og formidle egne prosjekt gjennom muntlig og visuell formidling
 • kan anvende kunnskap om tekstile materialer livsløp, miljøpåvirkning, oppbygning og egenskaper til å ta hensiktsmessige, miljøbesparende materialvalg og til å iverksette HMS-tiltak i motedesign og -produksjon.

Generell kompetanse

Studenten

 • har grunnleggende forståelse for motedesign og produksjon
 • kan arbeide selvstendig ut i fra en valgt problemformulering
 • har kjennskap til fagets egenart og fagets plass i kultur og samfunn
 • kan reflektere over materialbruk og HMS-utfordringer i motedesign og -produksjon.

Innhold

Prosjekter i emnet

Prosjekt 1

Mønsterkonstruksjon og sømteknikk (om lag seks uker, individuelt arbeid).

I prosjektet videreutvikler studenten sine praktiske kunnskaper i mønsterkonstruksjon og sømteknikk.

Prosjekt 2

Mote og moteteori(om lag seks uker, individuelt- og/eller gruppearbeid).

Prosjektet fokuserer på innføring i og anvendelse av teori i skapende prosesser. Refleksjon rundt motefaglige problemstillinger, samt presentasjon og formidling av mote står også sentralt i prosjektet. Videre har prosjektet en praktisk del der studentene skal utforme et plagg inspirert av de teoretiske refleksjonene de har gjort seg.

Prosjekt 3

Eksamensprosjekt (om lag åtte uker, individuelt).

Se under for nærmere beskrivelse av eksamen.

Det vises for øvrig til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i hvert enkelt prosjekt.

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid er en vesentlig del av studiet. Undervisningen er progresjonsbasert, fra felles grunnleggende oppgaver til selvstendig valgte tema.

Emnet forutsetter stor grad av tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet brukes det arbeidsformer som forelesninger, seminarer, veiledning og faglige debatter. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum i emnet og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der. Felles presentasjoner og utstillinger vil danne grunnlag for drøfting og vurdering av studentarbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være utført og godkjent: 

Arbeidskrav, prosjekt 1. Mønsterkonstruksjon og søm-teknikk (individuelt arbeid)

En individuell, praktisk oppgave, i form av en perm, som skal omfattes av følgende:

 • En personlig innrettet grunnform til skjørt, overdel og bukse og oppsydde toiler av hvert av disse mønstrene.
 • Et enkelt plagg der kunnskapene om mønsterkonstruksjon videreføres på en personlig måte.

Arbeidskrav, prosjekt 2. Mote og moteteori(individuelt-/ gruppearbeid)

Arbeidskravet er todelt:

 • En muntlig og visuell presentasjonsoppgave (gruppearbeid): Gruppen skal vise hvordan fagfeltets teorier/ideologier og refleksjoner har fått innvirkning på profesjonelle designeres visuelle arbeid. Det skal anvendes relevant litteratur i arbeidet.
 • En praktisk og skriftlig oppgave, der moteteori brukes som inspirasjon til eget praktisk skapende arbeid. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper. Oppgaven omfattes av et ferdig plagg/antrekk og en visuell og skriftlig dokumentasjon av det praktiske arbeidet (om lag 1000 ord). Studenten/ gruppen skal presentere sitt ferdige arbeid for klassen og vil få muntlig tilbakemelding fra medstudenter.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent og når arbeidskrav gjennomføres som gruppearbeid vurderes gruppen under ett.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen: Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet.

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Eksamen er et praktisk-estetisk eksamensprosjekt med tilhørende skriftlig oppgave. Prosjektet og oppgaven vurderes samlet. Eksamensoppgaven blir utlevert om lag 8 uker før innleveringsfristen. Eksamensbesvarelsen skal omfatte om lag 2000 ord. Eksamensresultatet kan påklages. Individuell eksamen.

1. Praktisk-estetisk prosjekt

Studenten skal produsere/utvikle et praktisk-estetisk arbeid innenfor en av problemstillingene som tilhører emnet.

2. Skriftlig oppgave

Den skriftlige oppgaven skal omhandle det praktisk-estetiske arbeidet.

Både del 1 og del 2 av eksamen vurderes på grunnlag av følgende kriterier:

 • Avgrensing og problematisering av valgt tema.
 • Utvikling og bearbeiding av idéer ut fra valgt tema.
 • Bruk av egnede arbeidsmåter, estetiske virkemidler, materialer og teknikker i utviklingen av idé og intensjon.
 • Anvendelse av og refleksjon over relevant teori.
 • Bruk av egnede visuelle virkemidler i presentasjonen av oppgaven.

Besvarelsen skal følge retningslinjer for oppgaveskriving og relevant pensum skal anvendes i besvarelsen. Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om eksamen.

Fravær - ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen F, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F.

Sensorordning

To sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.