EPN

KDM1100 Idéutvikling og grunnleggende fagforståelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Ideation and basic knowledge
Studieprogram
Bachelorstudium i kunst og design
Omfang
30 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i idéskaping og idéutvikling og hvordan idéer kan visualiseres og presenteres. Det gis innføring i grunnleggende formforståelse og sømteknikk, og det undervises gjennomgående i moteteori og motehistorie. Dokumentasjon, formidling og vurdering av eget arbeid både muntlig, skriftlig, visuelt og digitalt står sentralt.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike teknikker, materialer og redskaper som kan benyttes i motefaglige prosesser
 • har kunnskap om fagterminologi knyttet til fagområdet
 • har kunnskap om relevant teori

Ferdigheter

Studenten

 • kan synliggjøre og formidle idéer
 • kan velge ut og ta i bruk egnede metoder i eget arbeid
 • kan vurdere, dokumentere og formidle eget arbeid
 • kan anvende egnede digitale medier til utprøvinger, redigering og presentasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til samtidens moteretninger
 • kan gjennomføre en arbeidsprosess fra idé til resultat
 • kan reflektere over eget arbeid
 • kan begrunne bruk av valgte teknikker og materialer
 • har innsikt i opphavsrettslige forhold knyttet til fagområdet

Innhold

Prosjekter i emnet

Prosjekt 1. Introduksjonsprosjekt. Idéutvikling (om lag to uker, gruppearbeid):

 • Prosjektet er en introduksjon til motestudiet og fokuserer på hvordan idéer oppstår, kan bearbeides og visualiseres til et moteuttrykk. Presentasjon av ulike moteuttrykk står også sentralt i prosjektet.

Prosjekt 2. Drapering og sømteknikk (om lag ti uker, individuelt arbeid):

 • Prosjektet gir opplæring i ulike teknikker knyttet til drapering og sømteknikk, samt generell bruk av materialer og metoder som anvendes i motefaglige prosesser.      

Prosjekt 3. Eksamensprosjekt (om lag fire uker, individuelt arbeid):

 • Se under for nærmere beskrivelse av eksamen.

Det vises for øvrig til undervisningsplanene som ytterligere spesifiserer innholdet i hvert enkelt prosjekt.

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid er en vesentlig del av studiet. Undervisningen er progresjonsbasert, fra felles grunnleggende oppgaver til selvstendig valgte tema.

Emnet forutsetter stor grad av tilstedeværelse i verksteder og aktiv deltakelse i undervisningen. I studiet benyttes det arbeidsformer som verksted- og veiledningsundervisning, forelesninger, seminarer og faglige debatter. Dette har til hensikt å utvikle studentens kunnskaper, idéer, praktiske ferdigheter, faglige forståelse og uttrykksevne. Det forventes at studenten selv innhenter relevant fagstoff utover pensum i emnet, og det oppfordres til å bruke læringssentrene og de ressursene som tilbys der. Felles presentasjoner og utstillinger vil danne grunnlag for drøfting og vurdering av studentarbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være utført og godkjent:

Arbeidskrav, prosjekt 2. Drapering og sømteknikk (individuelt arbeid)

 • Et praktisk-estetisk arbeid knyttet til grunnleggende draperingsteknikker i emnet. Arbeidet skal følges av en skriftlig refleksjon 
 • En mappe med utprøvinger av grunnleggende sømteknikker med beskrivelser. Individuelt arbeid. Se undervisningsplaner for nærmere krav.

Studenten får muntlig tilbakemelding på arbeidskravet fra faglærer og medstudenter.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen:

Studenten kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i emnet.

Se undervisningsplanene for nærmere informasjon om arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Eksamen er et individuelt praktisk-estetisk eksamensprosjekt med tilhørende skriftlig oppgave. Prosjektet og skriftlige oppgaven vurderes samlet. Eksamensoppgaven blir utlevert om lag 4 uker før innleveringsfristen.

1. Praktisk-estetisk prosjekt

Studenten skal produsere/utvikle et praktisk-estetisk arbeid innenfor en av problemstillingene som tilhører emnet.

2. Skriftlig oppgave

Den skriftlige oppgaven skal omhandle det praktisk-estetiske arbeidet og skal omfatte om lag 2000 ord

Begge eksamensdelene må være bestått for at studenten skal kunne få bestått i emnet.

Eksamensresultatet kan påklages.

Fravær - ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger eksamen, eller som får vurderingen Ikke-bestått, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved framstilling til ny/utsatt eksamen kan enten en bearbeidet versjon av samme eksamensprosjekt leveres på nytt, eller ny eksamensbesvarelse leveres.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer. Eksamen kan bli trukket ut til ekstern sensur.